بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روشنفکران
‏‏خطر روشنفکران غربزده ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خطر روشنفکران غربزده ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏خطر روشنفکران غربزده ‏

‏خطر روشنفکران غربزده ‏

‏اگر ما ترتیبى اصولى در دانشگاهها داشتیم، هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهى اى نداشتیم که در بحرانى ترین اوضاع ایران در نزاع و چند دستگى با خودشان باشند و از مردم بریده باشند و از آنچه که بر مردم مى گذرد چنان آسان گذرند که گویى در ایران نیستند. تمام عقب ماندگیهاى ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهى از جامعه اسلامى ایران بود، و متأسفانه هم اکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکى که به این اجتماع خورده است از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته اى، که همیشه خود را بزرگ مى دیدند و مى بینند و تنها حرفهایى مى زدند و مى زنند که دوست به اصطلاح روشنفکر دیگرش بفهمد، و اگر مردم هیچ نفهمند، نفهمند. زیرا دیگر چیزى که مطرح نیست مردمند، و تمام چیزى که مطرح است خود اوست، براى اینکه بدآموزیهاى دانشگاهى زمان شاه، روشنفکر دانشگاهى را طورى بار مى آورد که اصولًا ارزشى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 324


‏ ‏

‏براى خلق مستضعف قائل نبود و متأسفانه هم اکنون هم نیست.‏

‏روشنفکران متعهد و مسئول، بیایید تفرقه و تشتت را کنار گذارید و به مردم فکر کنید و براى نجات این قهرمانان شهید داده، خود را از شرّ «ایسم» و «ایست» شرق و غرب نجات دهید. روى پاى خود بایستید و از تکیه به اجانب بپرهیزید.‏‏ 226‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 325