بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روشنفکران
‏‏رسالت روشنفکران جهان اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رسالت روشنفکران جهان اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏رسالت روشنفکران جهان اسلام ‏

‏روشنفکران ‏

‏رسالت روشنفکران جهان اسلام ‏

‏روشنفکران اسلامى همگى با علم و آگاهى باید راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه دارى و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان باید با روشن بینى و روشنگرى، راه سیلى زدن بر گونه ابرقدرتها و قدرتها، خصوصاً امریکا را بر مردم سیلى خورده کشورهاى مظلوم اسلامى و جهان سوم ترسیم کنند.‏‏ 223‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 323