بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
دانشگاه، دانشگاهیان
‏‏از دبستان و دبیرستان باید جوانان را براى دانشگاه مستقل آماده کرد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏از دبستان و دبیرستان باید جوانان را براى دانشگاه مستقل آماده کرد‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏از دبستان و دبیرستان باید جوانان را براى دانشگاه مستقل آماده کرد‏

‏از دبستان و دبیرستان باید جوانان را براى دانشگاه مستقل آماده کرد‏

‏اتفاقى نیست که مراکز تربیت و تعلیم کشورها و از آن جمله کشور ایران از دبستان تا دانشگاه مورد تاخت و تاز استعمارگران خصوصاً غربیها و اخیراً امریکا و شوروى قرار گرفت. و زبانها و قلمهاى غربزدگان و شرقزدگان آگاهانه یا ناآگاه و اساتید غربزده و شرقزده دانشگاهها در طول مدت تأسیس دانشگاهها و خصوصاً دهه هاى اخیر این خدمت بزرگ را براى غرب و شرق انجام دادند، هر چند در بین ارباب قلم و زبان و اساتید، اشخاص متعهد و متوجهى بودند و هستند که برخلاف آن مسیر بودند و مى باشند، لکن مع الأسف در اقلیت چشمگیر بودند.‏

‏هجوم دانشجویان پس از طى کردن دوره هاى تحصیلى با آموزشهاى غربى و شرقى در دبیرستانها و دانشگاههاى ایران به سوى غرب و احیاناً شرق- که رهاوردى جز فرهنگ غربى و شرقى نداشت- چنان فاجعه اى به بار آورد که همه ابعاد جامعه ما را بى قید و شرط وابسته بلکه تسلیم به ابرقدرتها کرد؛ به طورى که جامعه ما با ظاهرى ایرانى اسلامى محتوایى سرشار از غرب و شرقزدگى داشت. و مع الأسف پس از گذشت سه سال از پیروزى انقلاب و مقاومت و ایستادگى جمهورى اسلامى در مقابل شرق و غرب و مکتبهاى انحرافى آنان و وفادارى این جمهورى به اسلام به عنوان نفى کننده جمیع وابستگیها و انحرافات، باز گرفتار گروهها و گروهکهاى وابسته به یکى از دو قطب و سرسپرده مکتبهاى انحرافى و وابسته به یکى از آنان مى باشیم. و نیز مواجهیم با افرادى از این منحرفین که در مراکز تربیت و تعلیم نفوذ کرده اند و با مجال دادن به آنان، خطر به انحراف کشیدن جوانان و نونهالان بسیار است؛ که خداى ناکرده با انحراف و وابسته شدن فرزندانمان به فرهنگ غرب یا شرق، تمام ابعاد جامعه یا وابسته و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 320


 

‏تسلیم غرب خواهد شد و یا شرق؛ و تمام کوششها و زحمات ملت و خون جوانان و عزیزان آنان به هدر خواهد رفت.‏

‏اکنون بر دانش آموزان و دانشجویان عزیز و اساتید و معلمان متعهد است که با تمام توان و قدرت در شناسایى عوامل فساد کوشش کنند و محیط آموزش و پرورش را از لوث وجود آنان پاک نمایند. و گمان نشود که این نفوذ فقط براى انحراف دانشگاههاست، که منحرفین و منافقین براى نفوذ در دبیرستانها بلکه دبستانها اهمیت بیشترى قائلند، تا جوانان را براى انحراف دانشگاهها مهیا کنند. آنان مى دانند اگر نوباوگان در مراکز آموزش، تربیت صحیح شوند و حیله هاى استعمارگران را احساس و توطئه هاى همه جانبه آنان را لمس کنند، در دانشگاه براى عمال استعمار توفیق کمترى حاصل مى شود؛ و لهذا در دبستانها و دبیرستانها و قبل از ورود به دانشگاهها در ساختن جهاز استعمارى شرق و غرب براى ورود به دانشگاه اهمیت خاصى احساس مى کنند. از این روست که باید دستگاههاى آموزشى متعهد و دلسوز براى نجات کشور اهمیت ویژه اى در حفظ نوپایان و جوانان عزیزى که استقلال و آزادى کشور در آینده منوط به تربیت صحیح آنان است قائل باشند؛ و نیز از این روست که نقش معلمان و اساتید در تربیت و تهذیب دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اساسى ترین و مؤثرترین نقش مطرح مى گردد. و همه دیدید که گرایش آنان به شرق و غرب براى کشورمان چه فاجعه ها آفرید و دانشگاهها را به صورت دژ محکمى براى خدمت به شرق و غرب درآورد و اکثریت قاطع غرب و شرقزدگان این مملکت را به عنوان فارغ التحصیل تحویل جامعه داد. اکنون بر معلمان متعهد و مسئول دبستانى و دبیرستانى است تا با کوشش خود جوانانى را تحویل ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 321


‏ ‏

‏دانشگاهها دهند که با آگاهى از انحرافات گذشته دانشگاه، بر فرهنگ غنى و مستقل اسلامى ایرانى تکیه کنند؛ و بر اساتید متعهد است تا با باز شدن دانشگاهها در صورت مشاهده انحراف و گرایش جوانان به یکى از دو قطب قدرت و مکر، آنان را به توطئه ها و شیطنتها آگاه کنند و جوانانى متعهد نسبت به مصالح کشور و آگاه به اهداف اسلام تحویل جامعه دهند و مطمئن باشند که با این خدمت، استقلال و آزادى کامل میهن عزیزشان تضمین خواهد شد.‏‏ 221‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 322