بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏مجله باید انسان تربیت کند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مجله باید انسان تربیت کند‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏مجله باید انسان تربیت کند‏

‏مجله باید انسان تربیت کند‏

‏مجله باید در خدمت کشور باشد. خدمت به کشور این است که تربیت کند؛ جوان تربیت کند، انسان درست کند؛ انسان برومند‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 311


‏ ‏

‏درست کند، انسان متفکر درست کند؛ تا براى مملکت مفید باشد.‏‏ 214‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 312