بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏اهمیت تلویزیون ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اهمیت تلویزیون ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏اهمیت تلویزیون ‏

‏اهمیت تلویزیون ‏

‏این رسانه هایى که ما الآن داریم، چه مطبوعات و مجلات و روزنامه ها و چه سینماها و تئاترها و امثال ذلک و چه رادیو و چه تلویزیون، در اینها آنى که از همه این دستگاهها بیشتر رابطه با انسان دارد تلویزیون است. از دو جهت: یک جهت اینکه مطبوعات هرچه هم تیراژش زیاد باشد اولًا به اندازه سطح یک مملکتى نیست و ثانیاً همه افراد نمى توانند استفاده کنند، براى اینکه الآن تقریباً نیمى از جمعیت ما سواد خواندن ندارند تا اینکه از مطبوعات و نوشته ها استفاده کنند. سینماها در یک محیط محدود مى توانند کار خودشان را انجام بدهند. رادیو هم در همه جا هست، در همه چیز هست لکن فقط از راه سمع است. [اما] آن چیزى که در همه کشور، یعنى آن دهاتى که توى خانه خود نشسته در مرز و هیچ سواد هم ندارد، لکن چشم و گوش دارد، این از رادیو تلویزیون استفاده مى کند. هم استفاده سمعى مى کند، هم استفاده بصرى، یعنى رادیو فقط استفاده سمعى دارد، رادیو- تلویزیون استفاده سمعى و بصرى دارد، هم آن آدم نقشه ها را مى بیند و هم طرحها را مى بیند و هم مى شنود. بنابراین رادیو‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 308


‏ ‏

‏تلویزیون از تمام رسانه هایى که هست حساستر است. رادیو تلویزیون مى تواند یک مملکت را اصلاح کند و مى تواند به فساد بکشد. این را نه روزنامه مى تواند، نه سینما مى تواند، نه تئاتر مى تواند، نه تبلیغات لفظى که در منابر است مى تواند؛ براى اینکه اینها همه شعاعشان محدود است. رادیو شعاعش مثل تلویزیون است، لکن فقط سمعى است. تلویزیون هم سمع است و هم بصر.‏

‏تبلیغات تلویزیون مى تواند از راه سمع مردم را یا تربیت کند؛ یا اینکه منهدم کند.‏‏ 210‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 309