بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏نقش رسانه هاى گروهى در غربزدگى جامعه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نقش رسانه هاى گروهى در غربزدگى جامعه ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏نقش رسانه هاى گروهى در غربزدگى جامعه ‏

‏نقش رسانه هاى گروهى در غربزدگى جامعه ‏

‏رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئأترها از ابزارهاى مؤثر تباهى و تخدیر ملتها، خصوصاً نسل جوان بوده است. در این صد سال اخیر بویژه نیمه دوم آن، چه نقشه هاى بزرگى از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار، و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق، کشیده شد و از آنها براى درست کردن بازار کالاها خصوصاً تجملى و تزئینى از هر قماش، از تقلید در ساختمانها و تزئینات و تجملات آنها و تقلید در اجناس نوشیدنى و پوشیدنى و در فرم آنها استفاده کردند، به طورى که افتخار بزرگِ فرنگى مآب بودن در تمام شئون زندگى از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانمهاى مرفه یا نیمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربى در گفتار و نوشتار به صورتى بود که فهم آن براى بیشتر مردم غیرممکن، و براى همردیفان نیز مشکل مى نمود! فیلمهاى تلویزیون از فرآورده هاى غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادى زندگى و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوى بیخبرى از خویش و شخصیت خود و یا بدبینى و بدگمانى به همه چیز خود و کشور خود، حتى فرهنگ و ادب و مآثر پر ارزشى که بسیارى از آن با دست خیانتکار سودجویان، به کتابخانه ها و موزه هاى غرب و شرق منتقل گردیده است. مجله ها با مقاله ها و عکسهاى افتضاح بار و أسف انگیز، و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضدفرهنگى خویش و ضداسلامى با افتخار،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 306


‏ ‏

‏مردم بویژه طبقه جوان مؤثر را به سوى غرب یا شرق هدایت مى کردند. اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و لاتار و مغازه هاى فروش کالاهاى تجملاتى و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلى بویژه آنچه از غرب وارد مى شد. و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسکها و اسباب بازیها و کالاهاى تجملى وارد مى شد؛ و صدها چیزهایى که امثال من از آنها بى اطلاع هستیم. و اگر خداى نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوى ادامه پیدا مى کرد، چیزى نمى گذشت که جوانان برومند ما- این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنها است- با انواع دسیسه ها و نقشه هاى شیطانى به دست رژیم فاسد و رسانه هاى گروهى و روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمى بستند: یا جوانى خود را در مراکز فساد تباه مى کردند؛ و یا به خدمت قدرتهاى جهانخوار درآمده و کشور را به تباهى مى کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد.‏

‏اکنون وصیت من به مجلس شوراى اسلامى در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤساى جمهور مابعد و به شوراى نگهبان و شوراى قضایى و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههاى خبرى و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادى به شکل غربى آن، که موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آنها واجب است.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 307


‏ ‏

‏و از آزادیهاى مخرب باید جلوگیرى شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است به طور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسئول مى باشند. و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به یکى از امور مذکور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند.‏‏ 209‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 308