بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏مطبوعات در خدمت اجانب ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مطبوعات در خدمت اجانب ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏مطبوعات در خدمت اجانب ‏

‏مطبوعات در خدمت اجانب ‏

‏ما یکى از گرفتاریهاى بزرگمان در زمان طاغوت، گرفتارى به دست مطبوعات بود. طاغوت مهره هایى که در خدمت او بودند و در خدمت اجانب، انتخاب مى کرد و زبده هاى آنها را انتخاب مى کرد براى اداره مطبوعات و براى تبلیغات به ضد اسلام و به ضد کشور، لکن با آب و رنگ اسلامى و ملّى. من نمى دانم که صدمه اى که کشور ما و اسلام از مطبوعات در زمان طاغوت دید بیشتر بود یا صدماتى که از سایر ارگانهاى طاغوتى!‏

‏مطبوعات که حامل پیام ملت و حامل پیام اسلام باید باشد و مبلّغ احکام اسلام و مجرى احکام اسلام و مهذِّب جامعه باید باشد و اخلاق را در جامعه باید پخش بدهد- اخلاق الهى را- در زمان طاغوت، درست برعکس همه این معانى، مأموریت داشتند که کشور ما را با آن تبلیغات دامنه دار این رسانه هاى طاغوتى، تمام مسائل اسلامى و تمام مسائل کشورى را به طرف منافع طاغوتى سوق دهند. صدمه اى که اسلام از مطبوعات و رسانه هاى طاغوتى خورد از کمتر دستگاههایى خورد. آنقدر که جوانهاى ما را این مطبوعاتِ فاسد و آن مجله هاى فاسدتر و آن رادیو و تلویزیونهاى فاسدتر به فساد کشیدند معلوم نیست که مراکز فساد آنقدر به فساد کشیده باشند. این مجلات بود و این مطبوعات و این رادیو و تلویزیون و تمام این رسانه هاى گروهى بود که جوانهاى ما را به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 305


‏ ‏

‏جاى اینکه به طرف دانشگاه بکشد، به طرف علم و ادب بکشد، به طرف فساد کشاند.‏‏ 208‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 306