بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏رادیو- تلویزیون یک دانشگاه عمومى است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رادیو- تلویزیون یک دانشگاه عمومى است ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏رادیو- تلویزیون یک دانشگاه عمومى است ‏

‏رادیو- تلویزیون یک دانشگاه عمومى است ‏

‏رادیو و تلویزیون یک دستگاهى است که هم در طرف تبلیغات فاسد اهمیت زیاد دارد و هم در طرف تبلیغات صحیح. این با آنطورى که از اول شاید آنهایى که درست کردند اینها را نظر آموزشى داشتند به اینها، [به ] این دستگاهها. تمام مطبوعات [هم ] اینطور است منتها اهمیت تلویزیون بیشتر از همه است، اهمیت رادیو- تلویزیون بیشتر از همه است. این دستگاهها دستگاههاى تربیتى است؛ باید تمام اقشار ملت با این دستگاهها تربیت بشوند؛ یک دانشگاه عمومى است. دانشگاهها دانشگاههاى موضعى است، این یک دانشگاه عمومى است یعنى دانشگاهى است که در تمام سطح کشور گسترده است ... باید این دستگاهْ دستگاهى باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، تمام اینها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بار بیاورد، از غربزدگى بیرون کند؛ استقلال به مردم بدهد. این از همه چیزهایى که در این دستگاهها هست مهمتر است؛ و این وظیفه دارد که با مردمْ حکمِ معلم و شاگرد داشته باشد. اشخاص نویسنده، اشخاص گوینده، اشخاص فهیم، اشخاص مطلع در اینجا صحبت بکنند. فرصت به آنها بدهند که در اینجا صحبت بکنند. زیادند اشخاص که پیشنهاد این معانى را مى کنند؛ به اینها باید فرصت بدهند و آنها صحبت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 304


‏ ‏

‏بکنند. به جاى آن چیزهایى که به درد ملت نمى خورد یا مضر به حال ملت است، یک چیزهاى مفید را به مردم بدهند و یک غذاى مفیدى به مردم بدهند؛ مردم را تغذیه کنند به غذاهاى صحیح سالم.‏‏ 207‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 305