بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏قلمها شهیدپرورند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏قلمها شهیدپرورند‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏قلمها شهیدپرورند‏

‏رسانه هاى گروهى ‏

‏قلمها شهیدپرورند‏

‏اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایى است که در جبهه ها‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 303


‏ ‏

‏ریخته مى شود. و‏ ‏مِدادُ الْعُلَماءِ افْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء‏ ‏براى اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر مى تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها مى سازند و شهیدپرور هستند قلمها.‏‏ 206‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 304