بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
عوامل تربیت
‏‏نقش حکومت در تربیت ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نقش حکومت در تربیت ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏نقش حکومت در تربیت ‏

‏عوامل و مؤسسات تربیتى و فرهنگى ‏

‏ ‏

‏عوامل تربیت ‏

‏نقش حکومت در تربیت ‏

‏حقیقتاً رأس همه خطاها، خطیئتها همین خودخواهى هاست وتا این خودخواهى ها در بشر هست، این جنگها واین فسادها و این ظلمها و ستمگریها هست. و انبیا اینکه دنبال این بودند که یک حکومت عدلى دردنیا متحقق کنند، براى این است که؛ حکومت عدل اگر باشد، حکومتى باشد با انگیزه الهى، با انگیزه اخلاق و ارزشهاى معنوى انسانى، یک همچو حکومتى اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار مى کند و تا حد زیادى اصلاح مى کند. و اگر حکومتها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصى باشد که ارزشها را در آمال نفسانى خودشان مى دانند، ارزشهاى انسانى را هم گمان مى کنند که همین سلطه جوییها و شهوات است، تا این حکومتها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است، و اگر آمال انبیا در یک کشورى تحقق پیدا بکند آن- ولو بعض آمال انبیا- آن کشور رو به اصلاح مى رود.‏‏ 200‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 297