بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏تشویق و تکریم مردم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تشویق و تکریم مردم ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏تشویق و تکریم مردم ‏

‏تشویق و تکریم مردم ‏

‏آنچه خوب است در رادیو- تلویزیون و مطبوعات باشد، آن است که براى کشور اثرى داشته باشد. مثلًا اگر زارعى خوب زراعت کرد و زراعتش خوب بود، شما این شخص را به جاى مقامات کشور در صفحه اول بگذارید و زیرش بنویسید این زارع چگونه بوده است، این منتشر بشود. و یا کارمندى خوب کار کرد، و یا اگر‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 293


‏ ‏

‏طبیبى عمل خوبى انجام داد، عکس او را در صفحه اول چاپ کنید و بنویسید که این عملش چطور بوده است. این باعث تشویق اطبا مى شود و بیشتر دنبال کار مى روند. یا مثلًا اگر کسى کشفى کرد، باید مفصل با عکس و مطلب باشد، یا اگر کسى سارقى را دستگیر نمود، و یا یک کشاورز و یا هنرمند و یا جراح، که متأسفانه نه اسمشان است و نه عکسشان، در حالى که اینها لایق اند تا در روزنامه ها مطرح شوند، خلاصه، باید اساس تشویق اشخاصى باشد [که ] در این کشور فعالیت مى کنند؛ اینها به این کشور حق دارند، به این روزنامه ها حق دارند، به رادیو- تلویزیون حق دارند، ولى ماها نسبت به آنها حقمان کم است.‏‏ 194‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 294