بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏تکرار و تمرین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تکرار و تمرین ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏تکرار و تمرین ‏

‏تکرار و تمرین ‏

‏کتابهایى که براى انسانسازى آمده است مثل قرآن کریم، و کتابهایى که در اخلاق نوشته مى شود، و مقصود، ساختن یک انسان است، و ساختن یک جامعه است، به حسب اهمیت، هر موضوعى در آنها تکرار شده است. تکرار در قرآن مجید زیاد است. و بعضیها خیال مى کنند که این تکرار چرا؟ و حال آنکه لازم است. یکى از چیزهایى که براى ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 292


‏ ‏

‏که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبى که تأثیر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا مى کند. نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه، و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت مى کند و مى شنود آن آیاتى که سازنده است، مثل سوره مبارکه حمد که یک درس سازنده است. انسان باید اینها را تکرار کند و تلقین کند، و نفس را حاضر کند براى شنیدن. انسان خودش که یک مطلبى مى گوید، سامع یک دفعه مى شنود، و در قلبش هم وارد مى شود. لکن گوینده، اول در قلبش نقش مى بندد، بعد آن را مى گوید و بعد مى شنود، و بعد باز در قلبش وارد مى شود. تلقین از امورى است که لازم است. اینکه من در بعض از مسائل براى دوستان دایماً یک مطلب را تلقین مى کنم و اظهار مى کنم براى این است، که مطلب مهم است. ساختن یک جامعه است. ساختن یک ملت است. و تا ساخته نشود یک ملت و یک جامعه، نمى تواند به آن مقاصد عالیه اى که دارد برسد. و لهذا مسائل مهم را باید تکرار بکنند. گویندگان تکرار بکنند و شنوندگان هم خودشان به خودشان تلقین بکنند تا ان شاءالله تأثیر بکند در نَفْس.‏‏ 193‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 293