بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏مجاهدت و تلقین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مجاهدت و تلقین ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏مجاهدت و تلقین ‏

‏مجاهدت و تلقین ‏

‏کوشش کن کلمه توحید را که بزرگترین کلمه است و والاترین جمله است از عقلت به قلبت برسانى! که حظ عقل همان اعتقاد جازم برهانى است و این حاصل برهان اگر با مجاهدت و تلقین به قلب نرسد، فایده و اثرش ناچیز است. چه بسا بعض از همین اصحاب برهان عقلى و استدلال فلسفى بیشتر از دیگران در دام ابلیس و نفس خبیث مى باشند (پاى استدلالیان چوبین بود) و آنگاه این قدم برهانى و عقلى تبدیل به قدم روحانى و ایمانى مى شود که از افق عقل به مقام قلب برسد و قلب باور کند آنچه را استدلال اثبات عقلى کرده است.‏‏ 191‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 290