بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
تزکیه نفس و رابطه تعهد و تخصص
‏‏تعهد و تخصص ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تعهد و تخصص ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏تعهد و تخصص ‏

‏تعهد و تخصص ‏

‏عزمتان جزم این معنا باشد، و توجهتان به خدا و اعمالتان خالص براى خداى تبارک و تعالى. جدیت کنید که در آن مدرسه که هستید تحصیل کنید. و بالاتر از تحصیل، تهذیب اخلاق [است ]. اسلامى باشید و علوم اسلامى را با نفوس اسلامى تکمیل کنید. در کنار تحصیل جدى در احکام اسلام و معارف اسلامیه، تهذیب اسلامى داشته باشید. مدرسه هاى علمى و دینى و تمام مدارسى که در آن تحصیل مى شود، چه تحصیلات علوم دینى باشد یا تحصیلات دیگر، در رأس برنامه هایشان در این جمهورى اسلامى باید این معنا باشد که مهذَّب باشند، قبل از اینکه عالِم هستند. مهذب باشند، قبل از اینکه محصل هستند. در مدارس، همه مدارس سرتاسر کشور، لازم است که اشخاصى که مهذب هستند و علما و گویندگانى که راه حق را تا آن اندازه که قدرت داشتند پیموده اند در این مدارس بروند و حوزه اخلاقى و حوزه تهذیب و حوزه معارف اسلامى تشکیل بدهند، که در کنار تحصیلات علمى، تهذیب اسلامى و اخلاق اسلامى باشد. اگر تهذیب اسلامى در مدارس نباشد، چه مدارس دینى و چه مثل سایر دانشگاهها، که آنها هم باز مدارس اسلامى و دینى هستند، باید توجه کنند که معلمانى که در این مدارس هستند و کسانى که در این مدارس تبلیغ مى کنند یا صحبت مى کنند اشخاصى باشند که صد در صد اسلامى و معتقد به احکام اسلام و عقاید اسلامى باشند، که کسانى که پیش آنها تربیت مى شود تربیتهاى اسلامى با تهذیبهاى اسلامى باشد. و شما بدانید که چنانچه عالِم، هر عالِمى باشد، تهذیب اسلامى و اخلاق اسلامى پیدا نکند، براى اسلام مضر است، که نافع نیست. آنقدرى که از زبان و قلم اشخاصى که تعهد به اسلام نداشته اند و انحراف داشته اند کشور ما صدمه دیده ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 269


‏ ‏

‏است از توپ و تانک و از محمدرضا و پدرش صدمه ندیده است. صدمه اینها صدمه روحى است. صدمه روحى بالاتر از صدمات جسمى است. چنانچه عالِم مهذب نباشد، ولو اینکه عالِم به احکام اسلام باشد، ولو اینکه عالِم به توحید باشد اگر مهذب نباشد، براى خودش و براى کشورش و براى ملتش و براى اسلام ضرر دارد که نفع ندارد. اگر بخواهید خدمتگزار اسلام باشید، خدمتگزار ملت اسلامى باشید، و اسیر در دست ابر قدرتها و آنها که پیوند با ابر قدرتها دارند نباشید، باید دانشگاه و فیضیه و همه آنها که مربوط به دانشگاهند و همه آنها که مربوط به فیضیه هستند در رأس برنامه هاى تحصیلى شان برنامه اخلاقى و برنامه هاى تهذیبى باشد؛ تا امثال مرحوم مطهرى- رحمهُ الله- را به جامعه [تقدیم ] کند. و اگر خداى نخواسته بر خلاف باشد، آن وقت افرادِ مقابلِ این افراد را به جامعه مى فرستد؛ و اینها جامعه را به فساد مى کشند و مردم را به اسارت.‏

‏آنقدر که کشور ما از دانشگاه و فیضیه صدمه دیده است از جاهاى دیگر ندیده است. باید هر دو اینها مهذب باشند. علماى اسلام و اساتید دانشگاه با هم پیوند داشته باشند، تفاهم داشته باشند، که این دو محل را محل اسلامى کنند. و معلمهایى که انتخاب مى شوند در دانشگاه بخصوص و در سایر جاها معلمهاى متعهد باشند؛ و معلمهایى باشند که نه فکر آنها طرف شرق باشد، و نه دست آنها طرف غرب دراز باشد. چنانچه در بین معلمین ما شرقى یا غربى باشد، این کشور ما یا گرایش به شرق پیدا مى کند، یا گرایش به غرب پیدا مى کند؛ و از محتواى جمهورى اسلامى، که شعارش نه شرقى و نه غربى است، تهى مى شود. اعتنا [نکنید] به اینکه بعضى از اشخاص مى گویند که نباید اینطور تهذیبها بشود؛ و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 270


‏ ‏

‏باید آزاد و سر خود هر کس هر جا مى خواهد برود. هر معلمى بخواهد جوانها و بچه هاى ما را هر جور تربیت کند این انحراف است؛ بر خلاف تعالیم عالیه اسلام است. اسلام آنقدر که به تهذیب این بچه هاى ما و جوانهاى ما کوشش دارد به هیچ چیز کوشش ندارد. اسلام اصلًا براى آدم ساختن آمده است. این مکتبهاى انحرافى آدم را از آدمیتش بیرون مى کند؛ کشور ما را به جایى مى رساند که یا پناه به شرق و کمونیست ببرد؛ یا پناه به غرب و امریکا. و منشأ تمام این بدبختیها این اساتیدى بودند که متعهد نبودند، و زیر دست آنها افرادى بیرون آمدند که آن افراد جامعه ما را به هلاکت رساندند و مملکت ما را و سران مملکت ما را با شرق یا با غرب متصل کردند. مهمتر چیزى که براى کشور ما لازم است تعهد اسلامى و تهذیب اسلامى است. اگر این یک سنگر صحیح بشود و سنگر دانشگاه و فیضیه یک سنگر اسلامى باشد، دیگر سایر ملت به این طرف یا آن طرف نخواهند گرایید؛ و با صراط مستقیم راه انسانیت و راه اسلامیت و راه استقلال و راه آزادى را طى مى کنند.‏

‏من از خداى متعال خواستارم که توفیق به همه شما خواهران و برادران بدهد، و همه شما در راه هدف، که همان اسلام است، در راه هدف اعلى که الله است، قدم بردارید؛ و دیگران را به همان راه هدایت کنید؛ که این راه مستقیم انسانیت است؛ و خداى تبارک و تعالى ما را هدایت کند به این صراط مستقیم.‏‏ 181‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 271