بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
تزکیه نفس و رابطه تعهد و تخصص
‏‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها‏

‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها‏

‏اساساً اسلام براى سازندگى آمده است. و نظر اسلام به ساختن انسان است. جهاد براى سازندگى. سازندگى انسان خودش را، مقدّم بر همه جهادهاست. این است که رسول اکرم «جهاد اکبر» فرموده اند. جهادى بس بزرگ است و مشکل. و همه فضیلتها دنبال آن جهاد است. جهاد اکبر است؛ جهادى است که با نفْس طاغوتى خودش انسان انجام مى دهد. شما جوانها از حالا باید شروع کنید به این جهاد. نگذارید که قواى جوانى از دستتان برود. هرچه قواى جوانى از دست برود ریشه هاى اخلاقِ فاسد در انسان زیادتر مى شود و مشکلتر، جهادْ مشکلتر. جوان زود مى تواند در این ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 263


‏ ‏

‏جهاد پیروز بشود؛ پیر به این زودیها نمى تواند. نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانى به زمان پیرى بیفتد. یکى از کیدهایى که نفْس انسانى به انسان مى کند و شیطان به انسان پیشنهاد مى کند این است که بگذار براى آخر عمر، خودت را اصلاح کن. حالا از جوانى استفاده کن و بعد آخر عمر توبه کن. این یک طرح شیطنت آمیز است که نفْس انسان مى کند به تعلیم شیطان بزرگ. انسان تا قواى جوانى اش هست و تا روح لطیف جوانى هست و تا ریشه هاى فساد در او کم است، مى تواند اصلاح کند خودش را. لکن اگر چنانچه ریشه هاى فساد در انسان ریشه اش قوى شد، ملکه انسان شد فسادها، آن وقت است که امکان ندارد. شما جوانها که الآن مهیا هستید براى جهاد در راه ساختن، این یک جهاد است لکن «جهاد اکبر» جهاد در راه سازندگى خودتان است که براى مملکت خودتان بعدها مفید واقع بشوید، خدمتگزار باشید. از همین سنینِ شما باید شروع بشود به ساختن افرادى که بعدها یک مملکت، یک کشور را ممکن است نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختید خودتان را و فضایل انسانى را در خودتان ریشه دار کردید، آن وقت در همه مراحل پیروز هستید؛ مملکتتان را مى توانید نجات بدهید. اینها که مملکت ما را به تباهى کشیدند براى این بود که ساختمان خودشان فاسد بود؛ خودشان یک اخلاق فاسد داشتند، یک عقاید فاسد داشتند، یک اعمال فاسد. اگر چنانچه خودشان را ساخته بودند، به ملت خیانت نمى کردند، به اسلام خیانت نمى کردند.‏‏ 179‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 264