بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ویژگیهای اکتسابی انسان
‏‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان ‏

‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان ‏

‏انبیا هم که آمده اند از طرف خداى تبارک و تعالى. براى همین تربیت بشر و براى انسان سازى است. تمام کتب انبیا- خصوصاً کتاب مقدس قرآن کریم- کوشش دارند به اینکه این انسان را تربیت کنند. براى اینکه با تربیت انسان، عالَم اصلاح مى شود. آن قدر که انسان غیر تربیت شده مضر است به جوامع، هیچ شیطانى و هیچ حیوانى و هیچ موجودى آن قدر مضر نیست. و آن قدر که انسان تربیت شده مفید است براى جوامع، هیچ ملائکه اى و هیچ موجودى آن قدر مفید نیست. اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان عصاره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است. و انبیا آمده اند براى اینکه این عصاره بالقوّه را بالفعل کنند؛ و انسان یک موجود الهى بشود. این موجود الهى تمام صفات حق تعالى در اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالى است.‏‏ 175‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 260