مقالۀ اولی (مقدّمات نماز)
فصل دهم: سرّ استقبال به کعبه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل دهم: سرّ استقبال به کعبه

فصل دهم در سرّ استقبال به کعبه است

‏ ‏

‏     ‏‏که امّ القریٰ است و مرکز بسط ارض است: ‏وَ الاَْرْضَ بَعْدَ ذٰلِکَ‎ ‎دَحیٰهٰا.‎[1]‎‏ و یَدُالله و ‏بِحِیٰالِ الله و بِحیٰالِ بَیْتِ الْمَعْمُور ‏است که سرّ قلب و در‏‎ ‎‏سمای رابعه است. پس، کعبۀ امّ القری سرّ آن بیت المعمور است که سرّ قلب‏‎ ‎‏است و سرِّسرِّ آن، یدالله ؛ و سرِّ مُستسرِّ آن، اسم الله الاعظم است.‏

‏     پس، اهل معرفت و اصحاب قلوب سرایت دهند حکم توحید را از سرّ‏‎ ‎‏به علن و از باطن به ظاهر؛ چنانچه در سرّ قلبِ خود جهات متشتته را فانی در‏‎ ‎‏وحدت تامه کنند و سرِّ ‏کَوْکَبٌ دُرّیٌ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لاٰ شَرْقِیَّةٍ وَ لاٰ‎ ‎غَرْبیَّة‎[2]‎‏ را دریابند در ظاهر، جهات متشتتۀ شرقیه و غربیه را در ام القری که‏‎ ‎‏مرتبۀ وسطیت را دارد و غیرشرقی و غیرغربی است فانی کنند و سرّ «حِیال الله »‏‎ ‎‏و «حِیال بیت المعمور» را دریابند.‏

‏     و در نمازِ اولیا توجه به قبله، ظهور سرّ احدیّت است در ملک بدن، چه که‏‎ ‎‏به سرّ وجودیْ وجهۀ احدیّۀ غیبیّه را شهود کنند و بدان توجه نمایند، ‏و سرّ مٰا مِنْ‎ ‎دٰابَّةٍ اِلاّ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا‎[3]‎‏ را مشاهده کنند ‏و سرّ لاٰ شَرقیّةٍ وَ لاٰ غَرْبِیَّة ‏را دریابند.‏‎ ‎‏و به مرتبۀ لطیفۀ اخوفیه به احدیّتِ جمع اسمای ذاتیه که ‏لَیْسَ لَهٰا غَرْبِیَّةُ غَیْبِ‎ ‎ 


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 65

الذّاتِ وَ لاٰ شَرْقِیَّةُ ظُهُورِ کَثْرَةِ الاْسْمٰاءِ وَ الصِّفٰات‎[4]‎‏ توجه کنند و به مقام سرّ روح‏‎ ‎‏به حضرت جمع واحدیّت، که مقام اسم الله الاعظم است و شرقی ظهور و‏‎ ‎‏غربی بطون نیست، توجه نمایند و به مقام قلبْ به سرّ بیت المعمور، که مقام‏‎ ‎‏تجلیِ فعلیِ اسم اعظم است، توجه نمایند و سرّ ‏لاٰ شَرْقِیَّةٍ وَ لاٰ غَرْبِیَّة ‏را دریابند‏‎ ‎‏و به وجه ظاهر به عین کعبه، که از شرق و غربِ معموره خارج است، توجه‏‎ ‎‏کنند و حقّ را در تمام مرائی به احدیّت جمع مشاهده کنند.‏

‏     و بدان که تحدید به وجه خاص و به وجهۀ معینه برای اظهار سرّ وحدت‏‎ ‎‏است؛ و آن برای عارف در هر دوره به عدد حضرات خمس لازم است؛ و از ‏‎ ‎‏آنکه گذشت تحدیدْ نقص است: ‏و لله ِ الْمَشْرِقُ وَ المَغْرِبُ فَاَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ‎ ‎الله .‎[5]‎

‏    ‏‏پس، عارف بالله حقّ را در جمیع امکنه و احیازْ مشاهده، و همه را کعبۀ‏‎ ‎‏آمال و وجهۀ جمال محبوب بیند و از تقیید به مرآتی دون مرآتی خارج، و‏ مٰا‎ ‎رَأَیْتُ شَیْئاً اِلاّ وَ رَأَیْتُ الله فیهِ وَ مَعَه‏63‏‏ گوید و فریاد ‏دٰاخِلٌ فِی الاَشْیٰاءِ لاٰ کَدُخُولِ‎ ‎شَی ءٍ فی شَی ءٍ‏64‏‏ زند و ندای ‏هُوَ مَعَکُمْ اَیْنَمٰا کُنْتُم‎[6]‎‏ را به جان بشنود و شهود‏‎ ‎‏کند. وَ الْحَمْدُلله ِ اَوَّلاً وَ آخِراً وَ ظٰاهِراً وَ بٰاطِناً.‏

‏  ‏

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 66

  • )) «و زمین را پس از آن بگسترانید.» (نازعات/ 30)
  • )) « (گویی) ستاره ای درخشان است که از درختی مبارک، زیتون، روشن می شود که نه شرقی است و نه غربی.» (نور/ 35)
  • )) «هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه خدا ناصیه اش (زمام اختیارش) را به دست دارد.» (هود/ 56)
  • )) «برای او نه غربیّتِ غیب ذات است، و نه شرقیّتِ ظهورِ کثرتِ اسما و صفات.»
  • )) «مشرق و مغرب فقط از آن خداست؛ پس به هر جا روی بگردانید همانجا وجه خداست.» (بقره/ 115)
  • )) «او با شماست هر کجا باشید.» (حدید/ 4)