فهارس
فهرست اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست اشخاص

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست اشخاص

‏ ‏

‏ ‏

آتاتورک        کمال پاشا، مصطفی

‏آذری قمی، احمد‏‏ 368‏

آموزگار، جمشید‏ 49، 52‏

آیت، حسن‏ 134‏

ابراهیم، پیامبر‏ 253‏

ابوذر غفاری‏ 291‏

ادیب تهرانی، محمدعلی‏ 33‏

ارانی، تقی‏ 43‏

ازهاری (نخست وزیر)‏ 60‏

اسدآبادی، جمال الدین   جمال الدین‎ ‎اسدآبادی

‏اسلامی، عباسعلی‏‏ 35‏

اشراقی، شهاب الدین‏ 134، 351‏

اصفهانی، ابوالحسن (آیت اللّه )‏ 29‏

امام حسین(ع)         حسین بن علی(ع)، امام‎ ‎سوم

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏امام خمینی در اغلب صفحات آمده است‏

‏امام زمان (عج)‏           محمدبن حسن (ع)، امام‎ ‎دوازدهم

‏امام صادق ‏          جعفر بن محمد (ع)، امام‎ ‎ششم

‏امام علی (ع)‏         علی بن ابیطالب (ع)، امام‎ ‎اول

‏امامی کاشانی، محمد‏‏ 406‏

امیرانتظام، عباس‏ 72، 128، 283‏

امینی، ابراهیم‏ 180، 182‏

امینی، علی‏ 29‏

انصاری، مجید‏ 393‏

انصاری، محمدعلی‏ 167‏

انصاری، مرتضی (واعظ)‏ 33‏

بازرگان، مهدی‏ 12، 32، 65، 72، 81، 89، 92،‏‎ ‎‏97، 101، 102، 108، 111، 112، 180،‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 447

‏283، 350‏

باهنر، محمدجواد‏ 61، 112، 127، 131، 134،‏‎ ‎‏145، 191، 193، 194، 294، 366‏

بختیار، شاپور‏ 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73،‏‎ ‎‏79، 80، 81، 136، 137، 283، 357‏

برژنف، لئونید‏ 222، 394‏

بروجردی، حسین (آیت اللّه )‏ 3، 4، 6، 26، 27،‏‎ ‎‏28، 29، 31، 32، 207، 236، 237، 238،‏‎ ‎‏239، 255، 299‏

بنی صدر، ابوالحسن‏ 16، 19، 20، 88، 112،‏‎ ‎‏121، 122، 123، 124، 125، 126، 131،‏‎ ‎‏132، 134، 135، 136، 145، 180، 201،‏‎ ‎‏214، 215، 216، 293، 294، 295، 319،‏‎ ‎‏321، 349، 350، 351، 352، 354، 355،‏‎ ‎‏356، 357، 358، 359، 360‏

بهبهانی، جعفر‏ 5‏

بهشتی، محمد‏ 12، 61، 77، 88، 92، 107،‏‎ ‎‏112، 121، 123، 126، 127، 131، 187،‏‎ ‎‏191، 202، 250، 251، 264، 289، 293،‏‎ ‎‏294، 349، 351، 352، 353، 357، 361‏

بیانی، صلاح الدین‏ 360‏

پالمه، اولاف‏ 379‏

پرورش، علی اکبر‏ 186، 201، 361، 37‏

پسندیده، مرتضی‏ 79، 134، 180‏

پهلوی، محمدرضا            شاه

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏توسلی، محمدرضا‏‏ 162، 409‏

توکلی بینا، ابوالفضل‏ 408‏

توکلی بینا، علیرضا‏ 408‏

تولیت‏ 5‏

تهرانی، علی‏ 128، 150‏

جعفر بن محمد (ع)، امام ششم‏ 32‏

جعفری، محمد‏ 350‏

جعفری، محمدتقی (علامه)‏ 191‏

جلّود، عبدالسلام‏ 210، 387‏

جمال الدین اسدآبادی‏ 242، 243‏

جنتی، احمد‏ 353، 355‏

جوادی آملی، عبداللّه ‏ 395‏

چرچیل‏ 409‏

چمران، مصطفی‏ 145‏

حائری، عبدالکریم (آیت اللّه )‏ 33، 207، 236‏

حائری، مهدی‏ 207‏

حجازی، عبدالرضا‏ 384‏

حجتی کرمانی، محمدجواد‏ 354‏

حسین بن علی (ع)، امام سوم‏ 34، 257، 342‏

حسین، صدام‏ 220، 221، 317، 319، 320،‏‎ ‎‏323، 324، 325، 329، 336، 351، 380،‏‎ ‎‏384، 392، 401، 407، 410‏

حضرت زهرا (س)           فاطمه زهرا(س)

‏حکیم، محسن (آیت اللّه )‏‏ 27، 28‏

خاتمی، محمد‏ 397‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 448

خامنه ای، علی (آیت اللّه )‏ 18، 19، 21، 62،‏‎ ‎‏89، 92، 107، 112، 119، 121، 125، 127،‏‎ ‎‏131، 137، 139، 140، 144، 150، 152،‏‎ ‎‏159، 161، 162، 164، 166، 168، 171،‏‎ ‎‏177، 178، 179، 180، 182، 183، 184،‏‎ ‎‏186، 187، 188، 194، 201، 202، 211،‏‎ ‎‏244، 247، 251، 266، 292، 293، 308،‏‎ ‎‏313، 321، 323، 340، 349، 350، 352،‏‎ ‎‏353، 356، 358، 360، 361، 362، 363،‏‎ ‎‏367، 368، 369، 370، 371، 374، 377،‏‎ ‎‏379، 383، 384، 385، 388، 389، 393،‏‎ ‎‏398، 399، 402، 410، 413، 419، 420،‏‎ ‎‏421، 422، 424، 425‏

خزعلی، ابوالقاسم‏ 355، 367‏

خلخالی، صادق‏ 100‏

خمینی، احمد‏ 8، 11، 20، 21، 57، 92، 126،‏‎ ‎‏134، 149، 151، 152، 153، 160، 170،‏‎ ‎‏179، 180، 182، 184، 187، 196، 202،‏‎ ‎‏212، 245، 246، 258، 281، 282، 283،‏‎ ‎‏284، 285، 290، 312، 327، 350، 351،‏‎ ‎‏353، 356، 357، 359، 360، 362، 363،‏‎ ‎‏365، 366، 367، 368، 369، 371، 372،‏‎ ‎‏373، 374، 375، 376، 377، 378، 379،‏‎ ‎‏380، 381، 382، 384، 387، 388، 389،‏‎ ‎‏391، 392، 394، 395، 396، 397، 398،‏‎ ‎

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏401، 402، 403، 404، 405، 406، 407،‏‎ ‎‏408، 409، 410، 411، 412، 413، 414،‏‎ ‎‏419، 420، 422، 424، 425‏

خمینی، حسن‏ 259‏

خمینی، حسین‏ 134‏

خمینی، مصطفی‏ 3، 39، 47، 59، 244، 245‏

خوانساری، احمد (آیت اللّه )‏ 87‏

خوانساری، محمدتقی (آیت اللّه )‏ 27، 33‏

دستغیب، عبدالحسین‏ 375‏

دعایی، محمود‏ 402‏

ربانی املشی، محمدمهدی‏ 395، 398‏

ربانی شیرازی، عبدالرحیم‏ 356، 358‏

رجایی، محمدعلی‏ 42، 125، 186، 201،‏‎ ‎‏208، 220، 294، 295، 321، 349، 351،‏‎ ‎‏354، 355، 361، 363، 365، 366‏

ردوبادی، صبورا‏ 412‏

رسول اکرم (ص)           محمد بن عبداللّه ،‎ ‎پیامبر اسلام (ص)

‏رشدی، سلمان‏‏ 150‏

رضاخان               رضاشاه

‏رضاشاه‏‏ 11، 233، 234، 235، 236، 240، 241‏

رضایی، احمد‏ 41‏

رضایی، محسن‏ 201، 326، 327، 357، 375،‏‎ ‎‏381، 383، 406‏

رفیعی قزوینی، ابوالحسن (آیت اللّه )‏ 237‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 449

رنجبر (دکتر)‏ 397‏

روحانی، حسن‏ 407‏

روحانی، حمید‏ 403‏

ریگان، رونالد‏ 222‏

سحابی، عزت اللّه ‏ 215‏

سحابی، یداللّه ‏ 108‏

سیّد مرتضی       علم الهدی، علی بن حسین

‏شاه‏‏ 6، 9، 26، 29، 30، 31، 32، 34، 36، 37،‏‎ ‎‏38، 41، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 52،‏‎ ‎‏56، 60، 63، 64، 66، 67، 69، 70، 71، 72،‏‎ ‎‏80، 212، 217، 240، 271، 272، 337،‏‎ ‎‏356، 404، 413‏

شاه آبادی، محمدعلی (آیت اللّه )‏ 237، 241‏

شاه آبادی، مهدی‏ 367‏

شریعتمداری، کاظم (آیت اللّه )‏ 27، 32، 33،‏‎ ‎‏114، 115، 116، 118، 191، 351، 384،‏‎ ‎‏391‏

شریف امامی، جعفر‏ 52، 60‏

شکریز (سرهنگ)‏ 352‏

شمخانی، علی‏ 400‏

شیخ طوسی           طوسی، محمدبن حسن

‏شیخ مفید    ‏       مفید، محمدبن محمد

‏شیرازی (امام جمعه مشهد)‏‏ 405‏

شیرازی، عبدالهادی (آیت اللّه )‏ 27‏

شیرودی (شهید)‏ 330‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


صافی گلپایگانی، لطف اللّه ‏ 158، 184‏

صانعی، حسن‏ 354، 360، 364، 384‏

صدام حسین             حسین، صدام

‏صدر حاج سید جوادی، احمد‏‏ 88، 106‏

صدر، رضا‏ 350‏

صدر، موسی‏ 8، 209، 210‏

صدوقی، محمد‏ 7‏

صیاد شیرازی، علی‏ 247، 350، 375، 383،‏‎ ‎‏414‏

طالقانی، ابوالحسن‏ 290‏

طالقانی، مجتبی‏ 290‏

طالقانی، محمود‏ 45، 62، 81، 88، 103، 107،‏‎ ‎‏108، 109، 120، 191، 289، 290، 291،‏‎ ‎‏292‏

طاهری، جلال الدین‏ 396، 403‏

طاهری خرم آبادی، حسن‏ 138، 182‏

طباطبایی، فریده‏ 378‏

طباطبایی قمی، حسن (آیت اللّه )‏ 46‏

طباطبایی، کمال‏ 378‏

طباطبایی، محمدحسین (علامه)‏ 191، 237،‏‎ ‎‏373‏

طباطبایی، محمدکاظم (آیت اللّه )‏ 378‏

طوسی، محمدبن حسن‏ 300‏

ظهیرنژاد، قاسمعلی‏ 364، 365‏

عابدین زاده، کامل‏ 352‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 450

عارفی، حسن‏ 393، 397، 420‏

عرفات، یاسر‏ 84، 85، 208‏

علم الهدی، علی بن حسین‏ 300‏

علم الهدی، محمدحسین‏ 389‏

علم، امیر اسداللّه ‏ 29، 36، 271‏

علی بن ابیطالب (ع)، امام اول‏ 7، 149، 199،‏‎ ‎‏254‏

غرضی، محمد‏ 370، 371‏

فارسی، جلال الدین‏ 293‏

فارلین، مک‏ 19، 221، 222، 223‏

فاطمه زهرا (س)‏ 199‏

فاکر، محمدرضا‏ 406‏

فراحی (سرپرست  صدا و سیما)‏ 200‏

فردوسی پور، اسماعیل‏ 202‏

فضل اللّه نوری‏ 383‏

فلاحی، ولی اللّه ‏ 364‏

فلسفی، محمدتقی‏ 5، 115، 116‏

قدوسی، علی‏ 295، 358‏

قذافی، معمّر‏ 209، 210، 406‏

قرنی، ولی اللّه ‏ 10، 137‏

قطب زاده، صادق‏ 118، 191، 215، 216،‏‎ ‎‏217، 351، 384، 390‏

قمی، محمدحسین‏ 33‏

کارتر، جیمی‏ 67‏

کاشانی، ابوالقاسم‏ 237‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


کتیرایی، مصطفی‏ 65‏

کروبی، مهدی‏ 143‏

کلارک، رمزی‏ 212‏

کمال پاشا، مصطفی‏ 234‏

کوهپایی، ابوالقاسم‏ 27، 28‏

کیانوری، نورالدین‏ 402‏

گلپایگانی، محمدرضا (آیت اللّه )‏ 4، 27، 33،‏‎ ‎‏116، 380، 381، 382، 407، 424‏

گورباچف، میخائیل سرگئی یویچ‏ 228‏

لاجوردی، اسداللّه ‏ 372، 377‏

لاریجانی، محمد جواد‏ 408‏

لاهوتی، حسن‏ 372‏

لاهوتی، حمید‏ 372‏

لاهوتی، سعید‏ 372‏

لاهوتی، وحید‏ 372‏

لقمان‏ 243‏

لواسانی، صادق‏ 379‏

مالک اشتر‏ 291‏

مبلغی (قائم مقام صدا و سیما)‏ 201‏

محقق داماد، محمد‏ 4‏

محلاتی، بهاءالدین‏ 46‏

محلاتی، فضل اللّه ‏ 401، 403‏

م ح م د بن حسن (ع)، امام دوازدهم‏ 40، 160،‏‎ ‎‏172، 180، 218، 272، 344، 345، 412‏

محمد بن عبداللّه ، پیامبر اسلام (ص)‏ 11، 25،‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 451

‏26، 77، 143، 159، 178، 184، 199، 224،‏‎ ‎‏244، 253، 254، 300، 302، 322، 329،‏‎ ‎‏334، 345‏

محمدبن علی (ع)، امام پنجم‏ 236‏

محمدی ری شهری، محمد‏ 368‏

محمدی گیلانی، محمد‏ 406‏

مدرس، حسن‏ 11، 235‏

مدنی، احمد‏ 72، 283، 357‏

مرعشی، رضا‏ 378‏

مرعشی، شهاب الدین (آیت اللّه )‏ 27، 116،‏‎ ‎‏409‏

مرعشی، عفت‏ 373، 378‏

مروارید، علی اصغر‏ 35‏

مشکینی، علی‏ 182، 424، 425‏

مطهری، مرتضی‏ 10، 12، 61، 64، 138، 191،‏‎ ‎‏192، 292، 293، 294، 301، 353، 374،‏‎ ‎‏397، 398، 402‏

معادیخواه، عبدالمجید‏ 380‏

مفتح، محمد‏ 53، 63‏

مفید، محمدبن محمد‏ 300‏

مقدم (تیمسار)‏ 64‏

ملک خالد (پادشاه عربستان)‏ 218، 370‏

ملک فهد (پادشاه عربستان)‏ 410، 411‏

منتظری، حسینعلی‏ 140، 141، 179، 180،‏‎ ‎‏183، 201، 281، 292، 403، 404، 412،‏‎ ‎

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏414‏

منتظری، محمد‏ 210‏

منصور، حسنعلی‏ 45‏

موسوی اردبیلی، عبدالکریم‏ 61، 92، 112،‏‎ ‎‏127، 131، 152، 161، 162، 187، 200،‏‎ ‎‏201، 215، 291، 349، 351، 361، 364،‏‎ ‎‏366، 367، 370، 371، 386، 400، 403،‏‎ ‎‏407، 408، 410، 420، 422، 425‏

موسوی تبریزی، حسین‏ 389‏

موسوی، جمال الدین‏ 350‏

موسوی خوئینی ها، محمد‏ 162، 216، 360‏

موسوی، میرحسین‏ 152، 161، 162، 186،‏‎ ‎‏309، 365، 370، 371‏

مهدوی کنی، محمدرضا‏ 61، 98، 146، 186،‏‎ ‎‏187، 290، 351، 361، 366، 368، 395،‏‎ ‎‏398، 406، 413‏

مهدوی، مهدی‏ 384‏

میرسلیم، مصطفی‏ 370‏

میلر، ویلیام‏ 212‏

مؤمن، محمد‏ 182، 395، 406‏

ناطق نوری، علی اکبر‏ 79، 353، 385، 396‏

نامجو، موسی‏ 145‏

ندیمی، حمید‏ 203‏

نمازی، حسین‏ 382‏

نوری، فضل اللّه          فضل اللّه نوری


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 452

‏نوری همدانی، حسین‏‏ 61‏

واعظ طبسی، عباس‏ 140، 371‏

ولایتی، علی اکبر‏ 370‏

هاشمی، اعظم‏ 392‏

هاشمی بهرمانی، فرزانه‏ 408‏

هاشمی، فاطمه‏ 392‏

هاشمی، محسن‏ 392‏

هاشمی، محمد‏ 407، 408‏

هاشمی، مهدی‏ 141، 180، 391‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


هاشمی نژاد، عبدالکریم‏ 368‏

هاشمی، یاسر‏ 391‏

هایزر (ژنرال)‏ 69، 70‏

همدانی، محمد (میرزا)‏ 33‏

هویدا، امیرعباس‏ 289‏

یاسر عرفات             عرفات، یاسر

‏یزدی، ابراهیم‏‏ 208، 290، 349‏

یزدی، محمد‏ 293، 351، 381، 390‏

یزدی، محمدکاظم‏ 378‏

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 453


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 454

Picture 2

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 455

Picture 10

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 456

Picture 9

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 457

Picture 8

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 458

Picture 7Picture 6

‏ ‏

Picture 5

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

7

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 459

Picture 310

‎ ‎

‏ ‏

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 460