فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏پیش در‏‎ ‎‏آمد... الف ‏

‏مقدمه... 1 ‏

‏مختصری از زندگی خود... 37 ‏

‏تنها‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏مادر‏‎ ‎‏، همنشین با‏‎ ‎‏رنج... 39 ‏

‏در مکتب‏‎ ‎‏ خانه و مدرسه... 40 ‏

‏تصمیم به طلبه شدن و موج مخالفتها... 41 ‏

‏اساتیدم در کرمان... 43 ‏

‏نقش محمد‏‎ ‎‏جواد حجتی کرمانی در کرمان... 47 ‏

‏وضعیت حوزه علمیه کرمان... 48 ‏

‏آغاز مبارزه در کرمان... 50 ‏

‏مهاجرت به قم... 53 ‏

‏اولین دیدار با‏‎ ‎‏امام خمینی... 54 ‏

‏آشنایی با‏‎ ‎‏آیت‏‎ ‎‏ آلله مصطفی خمینی... 57 ‏

‏ ‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه VII

‏انتظامات جشن آزادی امام در 1343 ... 58 ‏

‏نشریه بعثت... 59 ‏

‏گرایشهای موجود در بعثت... 61 ‏

‏ماهنامه انتقام... 64 ‏

‏نحوه تکثیر اعلامیه های امام... 68 ‏

‏فرار از ایران... 71 ‏

‏در آبادان... 74 ‏

‏عبور از مرز... 75 ‏

‏در چنگ پلیس بصره... 76 ‏

‏فندق الرضا‏‎ ‎‏ـ بصره... 78 ‏

‏نجف، دست بوسی امام... 79 ‏

‏رادیو بغداد... 80 ‏

‏واکنش امام... 85 ‏

‏تلاشهای تیمور بختیار... 86 ‏

‏موج مستقل رادیویی... 90 ‏

‏مشکلات و تهدید ها... 94 ‏

‏مجاهدین خلق... 96 ‏

‏استمداد مجاهدین خلق از امام... 99 ‏

‏پاسخ امام به درخواست مجاهدین خلق... 102 ‏

‏مجاهدین هواپیما ربا و عراقی ها... 103 ‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه VIII

‏عضویت در سازمان... 108 ‏

‏دیدار نماینده مجاهدین خلق با امام برای اخذ تایید... 110 ‏

‏پاسخ منفی امام به مجاهدین... 112 ‏

‏قهر و آشتی با امام... 113 ‏

‏خروج از سازمان... 114 ‏

‏فعالیت مجاهدین در عراق... 116 ‏

‏تهدید از سوی سازمان... 121 ‏

‏راندن تراب حق شناس... 124 ‏

‏هاشمی رفسنجانی‏‎ ‎‏: همه لغزیدیم به جز امام... 125 ‏

‏جلوس آقای مطهری و حضور امام... 131 ‏

‏مطهری و مجاهدین خلق... 132 ‏

‏مطهری و شریعتی... 133 ‏

‏نقشه سازمان برای من... 134 ‏

‏خارج کردن دوازده مبارز تحت تعقیب از ایران... 136 ‏

‏درباره آقا مصطفی خمینی ... 142 ‏

‏چرا عراق؟... 144 ‏

‏حوزه نجف... 147 ‏

‏واکنش امام در قبال شهادت حاج آقا مصطفی... 150 ‏

‏شهادت حاج آقامصطفی و حضور سیدی مشکوک... 156 ‏

‏حضور مشکوک یک سرتیپ ارتش... 159 ‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه IX

‏امام و جنبش الفتح... 162 ‏

‏حساسیت امام نسبت به انتقال دقیق سخن خود... 164 ‏

‏استفاده امام از رسانه های جمعی... 166 ‏

‏امام و مساله نجس و پاکی... 167 ‏

‏باز هم امام و دکتر شریعتی... 169 ‏

‏امام و کتاب خوانی... 172 ‏

‏زمینه های شروع جنگ عراق با ایران... 174 ‏

‏امام و تفکرات جدید دینی... 178 ‏

‏آشنایی با حاج احمد آقا خمینی... 181 ‏

‏تاکتیکهای مبارزاتی حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا... 183 ‏

‏حجت الاسلام ابو ترابی... 188 ‏

‏صاحب خانه امام در نوفل لوشاتو ... 190 ‏

‏مسئولیت اقامت بستگان امام در نوفل لوشاتو... 191 ‏

‏پیوستن اعضای سفارت ایران در پاریس به امام... 192 ‏

‏با حاج احمد آقا بر فراز برج ایفل... 193 ‏

‏ساده زیستی حاج احمد آقا... 195 ‏

‏حاج احمد آقاو رهبری بعد از امام... 198 ‏

‏ماجرای توقیف روزنامه اطلاعات... 201 ‏

‏امام و گل آقا... 206 ‏

‏فهرست اعلام... 211‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه X