حجت‌ الاسلام ابو ترابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حجت‌ الاسلام ابو ترابی

‏ می‏‏ ‏‏توانید به عده‏‏ ‏‏ای از این افراد اشاره کنید؟‏

‏ یکی از این افراد که جا دارد به شایستگی از ایشان یاد شود آقای ‏‎ ‎‏ابوترابی است. وی از مبارزین فرهیخته، شریف و گمنامی بود که ‏‎ ‎‏هیچ کس نمی‏‏ ‏‏دانست با بیت حضرت امام خمینی ارتباط دارد. به همین دلیل‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏توانست پیامهای بسیار حساس و مهمی را به ایران برساند و پاسخها‏‎ ‎‏را گرفته و برگردد.‏

‏خوب به یاد دارم در یک مقطع مبارزاتی حساس تصمیم گرفتیم پیام ‏‎ ‎‏مهمی را به ایران برسانیم. من خودم با ایشان تماس گرفتم و گفتم: یک ‏‎ ‎‏نامه دقیق هست باید سریع به قم برسد. شما آمادگی دارید؟‏

‏ایشان گفت: بسیار خوب، من آمادگی دارم و انجام می‏‏ ‏‏دهم. جالب ‏‎ ‎‏این که بعدا مشخص شد ایشان درست در زمانی این کار را کرد که ‏‎ ‎‏جمعی از بستگان همسرش بعد از مدتها به عراق آمده بودند تا با ایشان ‏‎ ‎‏ملاقات کنند. آقای ابوترابی فقط به منزل اطلاع داد و گفت برای من ‏‎ ‎‏کاری پیش آمده و چند روزی می‏‏ ‏‏روم و بر می‏‏ ‏‏گردم.‏

‏متاسفانه سفر طوری شد که آقای ابوترابی بعد از رساندن پیام گرفتار شد.‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 188

‏حاج آقا شیخ محمود محمدی یزدی هم از افراد گمنامی بود که ‏‎ ‎‏منشاء خدمات بسیار ارزشمند و حساسی شد. البته هیچ کس نمی‏‏ ‏‏دانست ‏‎ ‎‏و از این موضوع اطلاعی نداشت. رژیم هم او را نمی‏‏ ‏‏شناخت.‏

‏حاج احمد آقا برای سر و سامان دادن به ارتباطات بین نجف و ایران ‏‎ ‎‏و تشکلات مختلف و مبارزین گوناگون سراسر ایران خیلی خوب عمل ‏‎ ‎‏کرد و بسیار عالی می‏‏ ‏‏توانست از پتانسیل و تواناییهای مختلفی که در ‏‎ ‎‏تک‏‏ ‏‏تک این افراد یا هسته‏‏ ‏‏ها وجود دارد بهره بگیرد. او بهای لازم را به هر ‏‎ ‎‏یک از این افراد ناشناخته می‏‏ ‏‏داد و از استعدادهای آنان استفاده می‏‏ ‏‏کرد، ‏‎ ‎‏به همین دلیل ظرف مدت کوتاهی دستاوردهای خوبی به دست آورد.‏

‏از خصوصیات دیگر حاج احمد آقا گم شدن و فانی شدن در ‏‎ ‎‏خواسته‏‏ ‏‏ها و اراده امام بود. یعنی سعی می‏‏ ‏‏کرد در اراده امام ذوب شود و ‏‎ ‎‏در خود هیچ نباشد. هر چه بود خواست امام و جلب نظر او بود. وقتی ‏‎ ‎‏تشخیص می‏‏ ‏‏داد که امام به یک نکته خاص توجه دارد سعی می‏‏ ‏‏کرد که ‏‎ ‎‏هر چه امام می‏‏ ‏‏خواهد همان بشود. حتی در مواردی که نظر خاصی ‏‎ ‎‏داشت و می‏‏ ‏‏دانست در صورت عدم انجام آن عمل، تبعاتی حادث ‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏شود ولی خواست خود را نادیده می‏‏ ‏‏گرفت و سعی می‏‏ ‏‏کرد هر چه ‏‎ ‎‏امام می‏‏ ‏‏خواهد دقیقا همان شود.‏

‏ برخورد حاج احمد آقا با افراد صادق و خالص چگونه بود؟‏

‏ایشان با همان دقت و تیزبینی و نگاه نافذی که داشتند اگر کسی را‏‎ ‎‏صادق و خالص می‏‏ ‏‏یافتند به او ارادت ویژه می‏‏ ‏‏یافتند. پس از ورود حاج ‏‎ ‎‏احمد آقا به پاریس، ایشان به هیچ وجه به هیچ‏‏ ‏‏کس اجازه نمی‏‏ ‏‏داد که از ‏‎ ‎‏شخصیت و نام حضرت امام سوءاستفاده شخصی کند. اجازه نداد که ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 189

‏عناصر فرصت‏‏ ‏‏طلب و موقع‏‏ ‏‏شناس به اهداف نفسانی و گروهی خودشان ‏‎ ‎‏برسند.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 190