فهرست اعلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست اعلام

فهرست اعلام


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 211


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 212

فهرست اشخاص

‎ ‎

‏اندروپوف، یوری ولادیمیروویچ‏‎ ‎‏  8، 9، 10، 18‏

‏ابوترابی‏‏، سیدعلی اکبر‏‏ 188‏

‏احسانی، سیدمحمد 162‏

‏احمدزاده، طاهر 11‏

‏اراکی، حبیب الله 151‏

‏استالین، یوسیف ویسار یونوویچ ‏‎ ‎‏21، 204‏

‏اسد‏‏آ‏‏بادی، سید جمال الدین 62‏

‏اسماعیلی راوری 42‏

‏اشراقی، شهاب الدین 168، 181، ‏‎ ‎‏195‏

‏اشرفی (سرتیپ) 159‏‏، 160‏

‏اشکنانی، حاج رئیس 130‏

‏اصفهانی، سید ابوالحسن 82‏

‏اصفهانی، موسی 82‏

‏اعتمادی، مصطفی (آیت الله) 53‏

‏امام خمینی اکثر صفحات‏

‏امامی، حسام الدین 208‏

‏انصاری، محمدعلی 21، 173،‏‎ ‎‏ 201‏

‏اوزگان، عمر 172‏

‏ایرانمنش‏‏، علی49‏

‏بارزانی، مصطفی 80‏

‏بازرگان، مهدی 100، 112، 207،‏‎ ‎‏ 208‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 213

‏باهنر، محمدجواد 49، 50، 58، 59، 60‏

‏بختیار، تیمور 81، 82، 86، 87، 88، 89، 104‏

‏برقعی، یحیی 65‏

‏بروجردی، سید حسین (آیت الله) 50، 55‏

‏بنی صدر، سیدابوالحسن 190‏

‏بنی صدر، سیدنصرالله 161‏

‏بهشتی، سیدمحمد 197‏

‏بی بی صغری 156، 158‏

‏پسندیده، سیدمرتضی 56‏

‏پناهیان، محمود (ژنرال) 10، 104‏‏،‏‏ 105، 106‏

‏پهلوی، رضا‏‏ رضاشاه ‏

‏پهلوی، محمدرضا‏‏ شاه‏

‏ترنر، استنزفیلد 31‏

‏تهرانی، خسرو 25، 28، 29، 30‏

‏تهرانی، سیدجلال الدین 192‏

‏توسلی، غلامعباس 14‏

‏توسلی، محمدرضا79، 207‏

‏جعفری، سید محمدمهدی 45‏

‏چمران، مصطفی 85‏

‏حائری یزدی، مرتضی 58‏‏، 73‏

‏حائری، عبدالکریم (آیت الله) 46‏

‏حاج سید جوادی، علی اصغر‏‎ ‎‏ 172‏

‏حبیبی، حسن 172، 190‏

‏حجتی کرمانی، علی ‏‏43، ‏‏49، 59،‏‎ ‎‏ 63‏

‏حجتی کرمانی، محمدجواد‏‏ 43، ‏‎ ‎‏ 45، 47، 49، 50، 52‏

‏حدیدی، جواد 14‏

‏حسینی شیرازی، سید منیرالدین‏‎ ‎‏ 19‏

‏حسین، صدام‏‏ صدام حسین‏

‏حق شناس، سیدمرتضی (تراب)‏‎ ‎‏ 60، 98، 99، 101، 103، 104،‏‎ ‎‏ 106، 107، 108، 110، 119،‏‎ ‎‏ 124، 141‏

‏حقیقی، عباس 46، 47، 171‏

‏حنیف نژاد، محمد 108، 115، 116‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 214

‏حکیم، سیدمحسن (آیت الله)‏‏ 44، 47، ‏‏164، 165‏

‏خاتم، سیدعباس 151‏

‏خاتمی، سیدمحمد 13، 16، 17،‏‎ ‎‏ 18، 58، 90، 193‏

‏خاشقی، عدنان 34‏

‏خامنه ای، سیدعلی (آیت الله) 12،‏‎ ‎‏ 15، 22، 24، 59، 198، 201‏

‏خاموشی، سیدمرتضی 117، 118،‏‎ ‎‏ 123، 124‏

‏خرازی، سیدمحمدباقر 180‏

‏خِرسان، سیدصالح 158‏

‏خسروشاهی، سیدهادی 59، 63‏

‏خلخالی، سیدمرتضی 73، 79‏

‏خلخالی، نصرالله 109‏

‏خمسی، مهدی 32‏

‏خمینی، سیداحمد 18، 21، 22،‏‎ ‎‏ 90، 151، 154، 159، 168،‏‎ ‎‏ 172، 180، 181، 182، 183،‏‎ ‎‏ 185، 186، 187، 189، 190،‏‎ ‎‏ 191، 192، 193، 194، 195،‏‎ ‎‏ 196، 197، 198، 199، 200،‏‎ ‎‏ 205، 206‏

‏خمینی، سیدمصطفی 57، 68، 83،‏‎ ‎‏ 84، 85، 87، 126، 142، 143،‏‎ ‎‏ 144، 146، 147، 148، 149،‏‎ ‎‏ 150، 151، 152، 154، 155،‏‎ ‎‏ 156، 157، 158، 159، 161، ‏‎ ‎‏171، 172، 183، 184، 185،‏‎ ‎‏ 186، 187‏

‏خمینی، سیدحسن 2‏

‏خوانساری، سیداحمد (آیت الله) 60‏

‏خویی، سیدابوالقاسم (آیت الله) 47، 73، 94، 107، 157‏

‏خیابانی، موسی 105‏

‏دری نجف آبادی، قربانعلی 16‏

‏دعایی یزدی، سیدمحمد 37‏

‏دعایی، سیدمحمود 37، 69، 208‏

‏راستی، حسین 80‏

‏ربانی شیرازی، عبدالرحیم 59، 70‏

‏رجایی، محمدعلی 197‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 215

‏رضاشاه 37‏

‏رضایی، احمد 115‏

‏رفیع، جلال 6، 205‏

‏رفیع زاده، منصور 31‏

‏روحانی، حسین 105، 111، 112، 115، 138، 141‏

‏روحانی، محمد (شیعه زاده) 44،‏‎ ‎‏ 45، 46‏

‏رومینا، حسن 32‏

‏ریاحی، حسین 86‏

‏زنجانی، سیدابوالفضل 101، 102، 108، 111، 113، 115‏

‏سبحانی، جعفر 53‏

‏ستاری، احمد 205‏

‏سرحدّی زاده، ابوالقاسم 173‏

‏سریع القلم، محمود 29‏

‏سعادتی، محمدرضا31‏

‏سنجابی، کریم 11‏‏، 18‏

‏شام اسبی، شایگان 32‏

‏شانه چی، محمدمدیر 11، 12، 13،‏‎ ‎‏ 14، 15، 16‏

‏شاه 48، 51، 52، 53، 56، 62،‏‎ ‎‏ 67، 68، 70، 86، 88، 95، 101،‏‎ ‎‏ 112، 149، 160، 176، 177،‏‎ ‎‏ 178‏

‏شاهرودی، سیدمحمود 44،‏‎ ‎‏ 47‏

‏شرعی، محمدعلی 59‏

‏شریعت، محمد 137، 138‏

‏شریعتمداری، حسین 4، 35‏

‏شریعتمداری، سیدکاظم (آیت الله)‏‎ ‎‏ 63، 64، 66، 71، 101‏

‏شریعتی، علی 7، 8، 91، 118،‏‎ ‎‏ 119، 120، 133، 169، 170،‏‎ ‎‏ 171، 172، 178، 179‏

‏شریفی، رضا59، 61‏

‏شعاعیان، مصطفی 31، 32‏

‏شفتی، حسن 13‏

‏شکیبی، علی اصغر 42، 51‏

‏شیبانی، عباس 100‏

‏شیرازی، سیدعبدالله 157‏

‏شیرازی، سیدعبدالهادی 95‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 216

‏شیرزاد، احمد 205‏

‏صابری، کیومرث 206، 207‏

‏صادق، ناصر 117‏

‏صادقی تهرانی، محمد 163، 164‏

‏صافی گلپایگانی، لطف الله 173‏

‏صالحی، علی اصغر 43، 44، 45،‏‎ ‎‏ 46، 47، 49‏

‏صدام حسین 95، 174، 176، 177‏

‏صدر حاج سید جوادی 207‏

‏صدر، بنت الهدی 191‏

‏صدر، رضا53‏

‏صدر، سید محمدباقر 19، 191‏

‏صدری، پرویز 32، 33‏

‏صدوقی، محمدعلی 50، 193‏

‏طالقانی، سید محمود (آیت الله) 98،‏‎ ‎‏ 99، 100، 101، 102، 108، 109،‏‎ ‎‏ 111، 112، 115، 118، 119،‏‎ ‎‏ 120، 124، 141، 186، 187‏

‏عالیخانی، مسعود 34‏

‏عالیخانی، مهرداد 34‏

‏عبده، محمد 62‏

‏عراقی، مهدی 67، 191‏

‏عسگری، مهدی 190‏

‏عسگریه، رضا32‏

‏علم الهدی، سید احمد 29‏

‏علی بابایی، احمد 11‏

‏غرضی، سیدمحمد 176‏

‏غضنفرپور، احمد 190‏

‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد (آیت الله) 53‏

‏فردوست، حسین 31‏

‏فردوسی پور، اسماعیل 132، 194‏

‏فکور، محمد 58‏

‏فلاحیان، علی 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 28، 30‏

‏فهیم، مرتضی 50‏

‏قائمی، عبدالرسول 73، 74، 75‏

‏قاسم، عبدالامیر 9‏

‏قدیری، جواد 173‏

‏قریشی، سید محمدکاظم 54‏

‏قطب زاده، صادق 184، 185، 190‏

‏کاشانی، وحید 15‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 217

‏کروبی، مهدی 162‏

‏کریمی، سیدجعفر 151‏

‏کلانتری، خسرو 82‏

‏کوزیچکین، ولادیمیر 31‏

‏کیانوری، نورالدین 31‏

‏کیمخی، دیوید‏‏ 34‏

‏گرگانی‏‏، رضا‏‏59‏

‏لاهوتی، حسن 193، 194‏

‏لبیبی، محمدرضا47‏

‏لنین، ولادیمیر ایلیچ 21، 203‏

‏لوبرانی‏‏، اوری 34‏

‏ماسالی، حسن 82‏

‏متقی، غلامحسین 38‏

‏محسن، سعید‏‏ 108، 110‏

‏محسنی اژه ای، غلامحسین 6، 10، 17، 18، 23‏

‏محمدی یزدی، محمود 189‏

‏مرتضوی فر، علی ا‏‏ص‏‏غر 71، 73‏

‏مزاری، علی 91‏

‏مشکین فام، رسول 105‏

‏مصباح، محمدتقی 59، 73، 79، 170‏

‏مطهری، مرتضی 100، 101، 113،‏‎ ‎‏ 124، 128، 129، 130، 131،‏‎ ‎‏ 132، 133، 170، 178، 203،‏‎ ‎‏ 205‏

‏مفیدی، مصطفی 100‏

‏مقدس، هادی 141‏

‏مقربی، احمد 31‏

‏ملاطاهره (مکتبدار) 40‏

‏منتظر حقیقی، حسین 32‏

‏منتظری، حسینعلی (آیت الله) 59، 70، 73، 101، 113، 124‏

‏منتظری، محمد 91، 140، 172‏

‏منزوی، علینقی 82، 86‏

‏مهدوی کرمانی، محمدباقر 60، 99‏

‏موحدی کرمانی، مهدی 50‏

‏موحدی کرمانی، محمدعلی 43‏

‏موسوی خوئینی ها، سیدمحمد 25،‏‎ ‎‏ 26‏

‏موسوی، میرحسین 19، 31‏

‏موسویان، حسین 12، 13‏

‏مولوی عربشاهی، محمد علی 86‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 218

‏میرزا زاده، نعمت 66‏

‏میرلوحی، سید مجتبی 48، 160‏

‏ناطق نوری، علی اکبر 68‏

‏نبوی، بهزاد 60‏

‏نجفی، محمدحسین 43‏

‏نخجوانی، سید مرتضی 157، 158‏

‏نواب صفوی، سید مجتبی‏‏ میرلوحی، سید مجتبی‏

‏نیمرودی، یعقوب‏‏ 34‏

‏هادی، محمدعلی 139‏

‏هاشمی، منوچهر 31‏

‏هاشمی رفسنجانی، اکبر 50، 58،‏‎ ‎‏ 59، 70، 71، 72، 73، 113،‏‎ ‎‏ 125، 126، 127، 128، 140،‏‎ ‎‏ 201‏

‏هاشمی، محمد 173‏

‏هرسینی، فرج الله 59‏

‏هرندی، ابوالقاسم 42‏

‏یزدی، ابراهیم 17، 18‏

‏یقینی، محمد 139‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 219


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 220

فهرست اماکن

‏ ‏

‏آبادان 6، 73، 74، 75‏

‏آذربایجان10، 104‏

‏المان 12، 13، 15‏

‏اراک 56‏

‏اروپا11، 82، 90، 125، 147،‏‎ ‎‏ 173، 190‏

‏اسرائیل 33، 117‏

‏اصفهان 53، 56‏

‏افغانستان 134، 136، 137، 138،‏‎ ‎‏ 139‏

‏اقدسیه 203‏

‏الجزایر 128، 176‏

‏امریکا8، 27، 28، 30، 31، 33، ‏‎ ‎‏82، 125، 147‏

‏انگلیس 33‏

‏ایران 3، 6، 7، 8، 5، 9، 12، 13،‏‎ ‎‏ 15، 16، 18، 27، 28، 30، 31،‏‎ ‎‏ 32، 33، 34، ‏‏49، ‏‏59، 65، 66،‏‎ ‎‏ 68، 69، 70، 71، 72، 73، 77،‏‎ ‎‏ 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84،‏‎ ‎‏ 88، 89، 90، 91، 93، 94، 95،‏‎ ‎‏ 97، 105، 107، 111، 112،‏‎ ‎‏ 114، 115، 116، 120، 124،‏‎ ‎‏ 125، 128، ‏‏129، ‏‏134، 136،‏‎ ‎‏ 137، 139، 140، 141، 143، ‏‎ ‎‏147، 150، 153، 158، 162،‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 221

‏ 170، 172، 173، 174، 176،‏‎ ‎‏ 177، 180، 182، 183، 185،‏‎ ‎‏ 186، 188، 189، 191، 192،‏‎ ‎‏ 200‏

‏بازار تهران 60، 99‏

‏برج ایفل 193، 194‏

‏بصره 75، 76، 77، 78، 79، 177‏

‏بغداد 17، 18، 79، 82، 84، 92،‏‎ ‎‏ 98، 103، 106، 116، 117،‏‎ ‎‏ 119، 126، 128‏

‏بهشهر 28‏

‏بیروت 107، 108، 119، 124،‏‎ ‎‏ 128، 134، 140‏

‏پاریس 11، 15، 180، 189، 190،‏‎ ‎‏ 191، 192، 193، 194‏

‏پاکستان 134، 136، 137، 138،‏‎ ‎‏ 139‏

‏پالایشگاه آبادان 77‏

‏پایگاه های الفتح 97‏

‏تایباد 139‏

‏تجریش 20، 21، 201، 202، 203‏

‏تربت جام 139‏

‏ترکیه 47، 58، 61، 142، 143،‏‎ ‎‏ 149‏

‏تهران 13، 14، 15، 20، 45، 47،‏‎ ‎‏ 50، 60، 67، 70، 71، 74، 96،‏‎ ‎‏ 97، 98، 101، 129، 169، 170،‏‎ ‎‏ 180، 191، 195، 208‏

‏جاده فاو 76‏

‏جماران 20، 21، 198، 201، 202‏

‏حسینیه ارشاد تهران 169‏

‏حسینیه حیدری کاظمین 119‏

‏حوزه علمیه قم 3، 46، 54، 59، 63، 66، 68، 69‏

‏حوزه علمیه کرمان 41، 43، 44، 46، 48، 49‏

‏حوزه علمیه نجف 145، 184‏

‏خرمشهر 69‏

‏خمین 54، 86‏

‏خوزستان 75، 176‏

‏خیابان انقلاب تهران 124‏

‏خیابان رشید بغداد 121‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 222

‏خیابان لاله زار تهران 61، 70‏

‏خیابان ناصر خسرو تهران 74‏

‏دارالتبلیغ اسلامی 62، 63، 100‏

‏دانشگاه الازهر 62‏

‏دانشگاه امام صادق(ع) 29‏

‏دانشگاه تهران 29، 99‏

‏دبی 96، 97‏

‏دبیرستان ابوحامد 41‏

‏دبیرستان فروغی 41‏

‏دبیرستان نمونه کرمان 41‏

‏دمشق 171‏

‏روسیه 104‏

‏زندان قصر 100‏

‏سامرا128‏

‏سوریه 90، 125، 126، 128‏

‏شمیران 203، 208‏

‏شوروی‏‏ 4،‏‏ 8، 10، 27، 28‏‏، 104،‏‏ 204‏

‏شیراز 159‏

‏طرابلس 117‏

‏عراق 3، 8، 17، 18، 50، 68، 72،‏‎ ‎‏ 73، 77، 81، 82، 90، 91، 96،‏‎ ‎‏ 98، 99، 103، 104، 106، 107،‏‎ ‎‏ 111، 116، 117، 122، 125،‏‎ ‎‏ 128، 132، 140، 144، 145،‏‎ ‎‏ 146، 147، 148، 149، 150،‏‎ ‎‏ 161، 162، 163، 165، 172،‏‎ ‎‏ 174، 175، 176، 180، 182،‏‎ ‎‏ 188‏

‏فاو 77‏

‏فرانسه 16‏

‏فرودگاه بغداد 96، 98، 191‏

‏فلسطین 34، 96‏

‏فندق الرضا79‏

‏قم 1، 41، 43، 44، 46، 49، 50، 53، 54، 55، 57، 58، 60، 61، 62، 64، 65، 66، 69، 70، 71، 74، 90، 91، 94، 98، 99، 132، 156، 174، 178، 181، 188، 206‏

‏کابل 139‏

‏کاظمین 79، 119، 128‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 223

‏کربلا38، 72، 128، 129، 130‏

‏کرمان 1 37، 38، 39، 42، 43،‏‎ ‎‏ 44، 46، 47، 48، 49، 50، 51،‏‎ ‎‏ 52، 53، 54، 55‏

‏گاراژ شمس العماره تهران 74‏

‏لایپزیک 9‏

‏لبنان 81، 117، 157‏

‏ماهشهر 75‏

‏محله خواجه خضر کرمان 40‏

‏مدرسه آقای بروجردی‏‏ مدرسه خان قم‏

‏مدرسه حجتیه قم 54‏

‏مدرسه خان قم 54، 68، 69، 73،‏‎ ‎‏ 98، 112، 168، 181‏

‏مدرسه سید محمدکاظم طباطبایی‏‎ ‎‏ قم 80‏

‏مدرسه فیضیه قم 181‏

‏مدرسه مرحوم آقای سید عبدالله‏‎ ‎‏ شیرازی نجف 72‏

‏مدرسه معصومیه کرمان 41‏

‏مسجد اعظم قم 66‏

‏مسجد حاج سید عزیزالله تهران‏‎ ‎‏ 61‏

‏مسجد وکیل کرمان 37‏

‏مشهد 53، 59، 134، 135، 139، 169‏

‏مقبره مرحوم کمپانی 154‏

‏میدان شوش 61، 99‏

‏نجف 1، 9، 44، 49، 50، 53، 68،‏‎ ‎‏ 72، 73، 77، 78، 79، 93، 94،‏‎ ‎‏ 105، 107، 108، 109، 115،‏‎ ‎‏ 117، 123، 126، 128، 131،‏‎ ‎‏ 137، 138، 140، 141، 145، ‏‎ ‎‏147، 158، 159، 161، 163،‏‎ ‎‏ 166، 167، 171، 178، 180،‏‎ ‎‏ 184، 185، 187، 189، 191،‏‎ ‎‏ 193، 206‏

‏نوفل لوشاتو 190، 191‏

‏هرات 139‏

‏همدان 161‏

‏یزد 37، 38، 39، 42، 50، 55، 109‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 224

فهرست گروه هاو احزاب

 

‏اتحادیه انجمنهای اسلامی‏‎ ‎‏ دانشجویان امریکا85‏

‏انجمن اسلامی دانشجویان‏‎ ‎‏ دانشگاه تهران 60‏

‏انجمن حجتیه 180‏

‏بنیاد باقرالعلوم قم 180‏

‏جبهه آزادیبخش ملت ایران 86‏

‏جبهه ملی 82، 116، 185‏

‏چریکهای فدایی خلق 90، 94‏

‏حزب توده 21، 82، 204‏

‏سازمان آزادیبخش فلسطین (شاخه ‏‎ ‎‏الفتح) 96، 109، 117، 162،‏‎ ‎‏ 163‏

‏سازمان پیکار 60‏

‏سازمان مجاهدین خلق 30، 60، ‏‎ ‎‏90، 96، 106، 127، 132، 135،‏‎ ‎‏ 141‏

‏ساواک 31، 52، 67، 68، 69، 71،‏‎ ‎‏ 73، 74، 129، 134‏

‏فدائیان خلق 116‏

‏کنفدراسیون 82‏

‏نهضت ازادی 17‏


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 225


کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 226

فهرست کتب و نشریات

‏ ‏

‏آیین زندگی (کتاب) 208‏

‏ساهی (روزنامه) 26‏

‏اسلام شناسی (کتاب) 169، 170‏

‏اطلاعات(روزنامه) 18، 19، 22،‏‎ ‎‏ 174، 201، 202، 203، 204،‏‎ ‎‏ 207، 208‏

‏اقتصاد به زبان ساده (کتاب) 119‏

‏الدستور (روزنامه) 26‏

‏انتقام (ماهنامه) 64‏

‏بعثت (ماهنامه) 59، 60، 63، 64،‏‎ ‎‏ 99‏

‏پاتریس لومومبا(کتاب)، 26‏

‏پاری ماچ (روزنامه) 26‏

‏تفسیر پرتوی از قرآن (کتاب) 186‏

‏راه انبیا(کتاب) 115‏

‏راه طی شده (کتاب) 112‏

‏ژون افریک (روزنامه) 26‏

‏سیمای اسلام (کتاب) 115‏

‏صحیفه امام (کتاب) 3‏

‏قرآن 14، 40، 45، 108، 123،‏‎ ‎‏ 160، 179، 198، 200‏

‏قوادان زیتون (کتاب) 33‏

‏کیهان (روزنامه) 4، 5، 25، 26‏

‏لس آنجلس تایمز (روزنامه) 26‏

‏لوموند (روزنامه) 26‏

‏مالکیت در نظر اسلام (کتاب)‏‎ ‎‏ 118‏

‏مباحث اقتصادی (کتاب) 203‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 227