فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
کمک به سربازان فراری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کمک به سربازان فراری

‏از نکات‌ برجسته‌ قابل ذکر در این‌ مورد گزارش‌ دیگری‌ است‌ که‌ به‌ امام‌ رسید و حاکی‌ ‏‎ ‎‏از وضع بدمالی‌ و امنیتی‌ سربازان‌ فراری‌ از حوزه‌های‌ م‏‏ا‏‏موریت‌ خود بود که‌ غالباً در ‏‎ ‎‏شهرستانها و نقاطی‌ قرار داشت‌ که‌ بستگان‌ یا آشنایان نزدیک نداشتند و لذا غالباً در ‏‎ ‎‏مضیقه‌ مکان‌ و چه‌ بسا امرار معاش‌ بودند. این مس‏‏ا‏‏له‌ خصوصاً زمانی‌ حاد شد که‌ گفته‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 193

‏شد، م‏‏ا‏‏موران‌ نظامی در بین‌ راهها به‌ کنترل‌ وسایل‌ نقلیه‌ و اتوبوسها پرداخته‌ و سربازان‌ ‏‎ ‎‏فراری‌ را شکار می‌کنند. هم‌ چنین‌ کارگران‌ و م‏‏ا‏‏موران‌ دولتی‌ دیگر نهادها نیز که به‌ ‏‎ ‎‏اعتصاب روی آورده‌اند و از گروه روزمزدان می‌باشند، با مسائلی‌ این‌ چنین‌ مواجه ‏‎ ‎‏بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 194