قم؛ ۱۳۴۲_ پیام به علمای اعلام و فقهای همدان (تصمیم رژیم بر هدم اسلام)

اهم پیام:

با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته، اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانی نگذرد که خدای نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام ضروری اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. شواهدی در دست است که دستگاه جبار، به حکم الزام و خباثت ذاتی، در صدد هَدْم اساس است. حملۀ مسلحانه به مرکز فقاهت و هَتْک مراجع و فقهای اسلام و حبس و زجر شاگردان مکتب اسلام و اهانت به قرآن کریم و سایر مقدسات مذهبی، نمونۀ بارز آن است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۲۰ - ۲۲۱

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادی بخش اسلام (مشکلات جهان اسلام)

اهم بیانات:

  در زمان عثمانی، که مسلمین حکومت نسبتاً قوی داشتند، و قدرتی بود که گاهی با ژاپن و با شوروی مبارزه می کرد و غلبه می کرد، مع الأسف به واسطۀ همین که اجانب از این وحدت می ترسیدند، وقتی در جنگ اول جهانی غلبه کردند، حکومت عثمانی را تکه تکه کردند و هرکس را بر جایی گماردند، و کوشیدند این حکومتها با هم دشمن شوند؛ زیرا می دانستند که مسلمین با این خزائن و این جمعیت اگر متحد شوند، برای امریکا و برای غرب حظی نیست؛ و شاید مسلمین آنها را تهدید می کردند، از این جهت حکومتها را با هم بد کردند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۸۵ - ۱۸۷

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران (پاسداری از دین و مجاهده با نفس)

اهم بیانات:

 پاسداری از مردم کنید و پاسداری از قوای شیطانی که هست به اینکه آن را رفع کنید. انسان همیشه مبتلای به قدرتهای شیطانی است؛ گاهی قدرتهای شیطانی به صورت محمدرضا و گاهی قدرتهای شیطانی در باطن انسان است. مجاهده کنید: شما الآن مجاهدین اسلام هستید؛ با نفْس خودتان مجاهده کنید. نبادا در این پاسداری یک لغزشی پیدا کنید! نبادا مردم از دست شما ـ خدای نخواسته ـ آزاری ببینند! شما پاسدارید؛ پاسدار باید حفاظت کند: حفاظت کنید برادران خودتان را، کشور خودتان را 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۸۸ 

***

قم؛ ۱۳۵۸_ بیانات خطاب به نمایندگان «جبهه آزادی بخش ظفار» (اسلام و دیگر مکاتب)

بسم الله الرحمن الرحیم

     اگر ملتها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد. این اجانب بودند که نگذاشتند مسلمانان اسلام حقیقی را بشناسند. اسلام حاوی همۀ سعادتها برای ملتهاست. اما سایر مکاتب سرانجام به دیکتاتوری می رسند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۸۹

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)

اهم بیانات:

 امریکا بدگمان کرده است که با کشتن و با ترور می تواند کاری انجام بدهد. کمونیستهای ساختگی بدخیال کرده اند، مکتبهای انحرافی بدگمان کرده اند، ریشه های گندیده رژیم سابق بدخیال کرده اند که می توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند، احساسات را افزون کرده اند، باز حسابهایشان باطل شد.

     حسابگری الهی غیر از حسابگری مادی است. اینها که شما حساب می کنید، حسابهای مادی است، مادیگرایی است. ما شهادت را برای خودمان حیات می دانیم. دوستان ما شهادت را برای خودشان زندگی می دانند. مکتب اسلام اینطور است. این مکتب اسلام است که شهادت را زندگی می داند. این مکتب اسلام است که این بچه را پیش من می نشاند و از حلقوم او می شنویم که ما برای شهادت حاضریم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۹۰ - ۱۹۱

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران (جلوه های ایمان در قلوب ملت)

اهم بیانات:

دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی بر می گردد. این نهضت افروخته است، این نهضت برپاست تا کلیۀ ریشه های فساد را از بن بکند. این نهضت تا پیروزی نهایی برپاست و هر وقت که احتمال سستی و ضعف برود خداوند تعالی با وسیله ای او را افزایش می دهد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۹۲ - ۱۹۳ 

***

قم؛ ۱۳۵۸_ نامه تشکر به آقای سید محمد خاتمی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۹۴

***

جماران؛ ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع علما و روحانیون شیعه وسنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)

اهم بیانات:

اگر یک روحانی پایش را کج بگذارد می گویند «روحانیین این طورند» ، نمی گویند فلان آدم، اگر یک بقالی کمفروشی کند می گویند «آن بقال کمفروشی کرده» نمی گویند «بقالها کم فروش اند»؛ این از تبلیغاتی است که شده است. اگر یک روحانی خدای نخواسته، یک خطایی بکند، این طور الآن وضع شده است که می گویند روحانیون این جوری اند، مسئولیت، یک مسئولیت بزرگی است که یکی اگر پایش را غلط بگذارد این طور نیست که پای خودش حساب بشود، پای روحانیت اسلام حساب می شود، شکست روحانیت اسلام است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۴۶ - ۲۵۷

***

جماران؛ ۱۳۶۵_ نامه به رئیس دیوان عالی کشور (تأمین بودجه برای جذب نیرو در دستگاه قضایی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۱

***

. انتهای پیام /*