مصاحبه
موقعیت کمونیست ها در ایران ـ خیانت های سیاسی و اقتصادی شاه
مصاحبه با خبرنگار رادیو ـ تلویزیون سوئیس (کمونیست ها در ایران ـ خیانت های شاه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 14 ذی الحجه 1398

مکان: نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 501

موضوع : موقعیت کمونیست ها در ایران ـ خیانت های سیاسی و اقتصادی شاه

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمانی زبان سوییس

مصاحبه با خبرنگار رادیو ـ تلویزیون سوئیس (کمونیست ها در ایران ـ خیانت های شاه)

مصاحبه

‏زمان: 24 آبان 1357 / 14 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: موقعیت کمونیستها در ایران ـ خیانتهای سیاسی و اقتصادی شاه‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمانی زبان سوئیس‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در ایران همه چیز به شاه بستگی دارد. در اطراف او هیچ نهضت سیاسی قدرت‏‎ ‎‏نفس کشیدن ندارد. شما خواستار رفتن شاه هستید. آیا شما دعوت به بی نظمی و آشوب نمی کنید؟ آیا‏‎ ‎‏مارکسیستها نخواهند توانست کشور را به طرف الحاد بکشانند؟‏‏]‏

جواب: ‏چیزهایی که به شاه بستگی داشت از هم گسیخته شد و اکنون شاه در ایران هیچ نقشی‏‎ ‎‏ندارد. تمام این ناآرامیها و اختلافات برای این بود که شاه با استبداد و خیانت با این ملت‏‎ ‎‏عمل می کرد. این استبداد و خیانت باعث این مسائل شد. اگر شاه برود و حکومت‏‎ ‎‏اسلامی و جمهوری اسلامی جانشین این رژیم شود، تمام این ناآرامیها برطرف می گردد‏‎ ‎‏و ایران صورت دموکراسی حقیقی به خود می گیرد. و اما مارکسیستها و کمونیستها هیچ‏‎ ‎‏نقشی در ایران که بیش از سی میلیون مسْلم دارد و همه با فریادهای اسلام طلبی‏‎ ‎‏بپاخاسته اند، ندارند و ما هیچ خوفی از آنها نداریم.‏

ــ     ‏[‏‏شما حضرت آیت الله ، با کریم سنجابی از جبهۀ ملی در پاریس بحث مهمی داشتید. آیا شما با این‏‎ ‎‏حزب سیاسی مشترکاً مبارزه خواهید کرد؟ یعنی آیا ائتلاف می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏من مسائل و مطالبی که داشتم، و امکان ندارد یک قدم از آنها برگردم، به ایشان گفتم و ما‏‎ ‎‏با جبهۀ خاصی ائتلاف نداریم. همۀ ملت با ما، و ما با همۀ ملت هستیم. و هرکس این‏‎ ‎‏مطالبی که ما داریم و عبارت است از استقلال مملکت با آزادی همه جانبه و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی که قائم مقام رژیم سلطنتی است، هرکس با اینها موافقت کند از گروه ماست و از‏‎ ‎‏ملت است. و اگر موافقت نکند، برخلاف مصالح اسلام و ملت گام برداشته است و ما هیچ‏‎ ‎‏ربطی با او نخواهیم داشت. و آنهایی که با ما موافقت کنند، ما هم با آنها هم صدا خواهیم‏‎ ‎

‏بود، لکن ربط خاصی با کسی نداریم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، امریکایی ها تأثیر بسزایی روی ارتش ایران دارند. چرا تا به حال ارتش نسبت به شاه‏‎ ‎‏وفادار مانده است؟ آیا فکر می کنید وفاداری ارتش به شاه ادامه خواهد داشت؟ و آیا نیروهای مخالف‏‎ ‎‏آنقدر قوی هستند که شاه را علی رغم پشتیبانی ارتش به زیر بکشند و سرنگون کنند؟‏‏]‏

ــ     ‏با این وضعی که الان هست و قیامی که ملت کرده است، معلوم نیست ارتش وفادار به شاه‏‎ ‎‏باشد. چون ملت از خود آنهاست و آنها هم از ملتند. و ملت به واسطۀ همبستگی ای که به‏‎ ‎‏هم دارند قدرتی دارند که بالاخره ارتش را جذب می کنند. این امریکایی ها هستند که به‏‎ ‎‏واسطۀ نفوذی که در ارتش دارند، ارتش را نگه داشته که از شاه محافظت کنند. و الاّ خود‏‎ ‎‏ارتش معلوم نیست که وفادار باشند و اگر هم فی الجمله وفاداری باشد، ملت آنها را‏‎ ‎‏جذب خواهند کرد.‏

ــ     ‏[‏‏ایران برای غرب از اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بسزایی برخوردار است. آیا حضرت آیت الله فکر‏‎ ‎‏می کنند امریکایی ها حاضر باشند موقع خودشان را در منطقۀ خلیج فارس با اجازه دادن به تغییرات‏‎ ‎‏اساسی در ایران به خطر بیندازند؟‏‏]‏

ــ     ‏خطری که متوجه منطقه است از بی لیاقتی شاه و فساد دستگاه وی و دستگاه حاکمه است.‏‎ ‎‏ما می دانیم که دولتهای صنعتی به نفت و چیزهای دیگر نیاز دارند. لکن ما به ملت متکی‏‎ ‎‏هستیم و جمهوری اسلامی یک جمهوری متکی به ملت است که باید آزاد و مستقل‏‎ ‎‏باشد و به جایی پیوسته نباشد. ما نیازهای آنها را با مصالحی که داریم در مواقع خودش به‏‎ ‎‏نحوی که احترام متقابل بین دوَل مزبور و ما باشد، ان شاءالله برآورده می کنیم. و نفت را‏‎ ‎‏آنطوری که مشتریان نفت با رعایت و حفظ مصالح ما بخواهند به آنها می دهیم. و اگر‏‎ ‎‏خطری باشد از ناحیۀ خود آنها خواهد بود، که می خواهند با بی عدالتی با ما رفتار کنند، نه‏‎ ‎‏از ناحیۀ ما که می خواهیم با عدالت و احترام متقابل عمل کنیم. این پشتیبانی لجوجانه ای‏‎ ‎‏که امریکا از شاه می کند، محتمل است موجب یک انفجار عظیم بشود که اشکالات‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی و مالی به بار می آورد. باید امریکا از این لجاجت دست بردارد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، بانکها یکی از هدفهای حملات مردم است. سوئیس کشور بانکهای مهم بین المللی‏‎ ‎


‏است. و چنین به نظر می رسد که به طور قطع مقدار زیادی از سرمایه های ایران به سوئیس منتقل شده‏‎ ‎‏باشد. در این باره شما چه فکر می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏خرابیهایی که در ایران پیدا شده و انقلاب ایران، در اثر مفاسدی است که در هیأت حاکمه‏‎ ‎‏وجود دارد. و همچنین بر اثر کارهای مخالف عقل است که شاه انجام می دهد. و‏‎ ‎‏خرابیهایی که با دست عمال شاه در سراسر مملکت انجام می گیرد، برای ضربه زدن به‏‎ ‎‏مردم و بد جلوه دادن مبارزات اصیل مردم ایران است که با حمله به مراکز استثمار و فحشا‏‎ ‎‏و فساد، تنفر خود را از هر چیزی که موجب انحراف و غارتگری است اعلام می کنند.‏‎ ‎‏الان خبرگزاریهای داخلی و خارجی اطلاع می دهند که در شهرهای ایران دستجاتی از‏‎ ‎‏اشرار و یا عده ای از کماندوها به صورت کولیها و بومیها به شهرها حمله می آورند و‏‎ ‎‏خرابکاری می کنند. و اینهاست که موجب شده ثبات مملکت متزلزل شود. اگر شاه برود‏‎ ‎‏و حکومت جمهوری اسلامی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید، این‏‎ ‎‏ناآرامیها از بین می رود و در ایران ثبات برقرار خواهد شد. رژیم ایران به یک نظام‏‎ ‎‏دموکراسی ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می گردد و سرمایه ها به ایران‏‎ ‎‏برمی گردد و به نفع مردم از آن استفاده می شود.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، سیاست اقتصادی رژیم فعلی به وابستگی شدید ایران به خارجه منجر شده است. آیا‏‎ ‎‏برگشت به یک سیاست اقتصادی مستقل امکان دارد؟ و شما چگونه این کار را خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏یکی از خیانتهایی که شاه به کشور ما کرده است، وابسته کردن اقتصاد ما به اجانب است.‏‎ ‎‏اقتصاد ما، به واسطۀ اعمال شاه، چه در اصلاحات ارضی که به طور کلی موجب فساد‏‎ ‎‏زراعت شده، و چه هزینه های بسیار فوق العاده ای که به طور بیهوده خرج شده، مثل‏‎ ‎‏خریدن سلاحهای بسیار زیاد که برای ملت ما نفع ندارد که ضرر هم دارد. و برای اجانب‏‎ ‎‏با آن سلاحها پایگاه درست شده است و... موجب ضعف اقتصاد و پاشیدگی اقتصادی و‏‎ ‎‏به هم ریختن بنیادهای اقتصادی است. مردم ما با انقلابی که شده است قادر هستند همۀ‏‎ ‎‏امور را در مجرای صحیح و مستقل قرار دهند.‏


ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، دیروز امینی‏‎[1]‎‏ با شاه ملاقات کرده است. اگر او به نخست وزیری منصوب گردد،‏‎ ‎‏آیا به نظر شما این آخرین شانس برای نجات رژیم خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏دیگر هیچ چیز برای شاه، شانس بقا نمی آورد. همۀ ملت ایران در تمام شهرستانها قیام‏‎ ‎‏کرده اند و با این قیام ملت تا شاه نرود، آرامش پیدا نخواهد شد و کسی نمی تواند شاه را‏‎ ‎‏نجات دهد. او چاره ندارد جز اینکه برود، و ابرقدرتها چاره ندارند جز اینکه با ملت ما‏‎ ‎‏مخالفت نکنند، که اگر مخالفت کنند برای آنها بدتر خواهد شد.‏

‎ ‎

  • ـ علی امینی.