سخنرانی
اهتمام به مسائل اصلی انقلاب ـ لزوم سرکوب دشمنان داخلی و خیانت کاران گروهکی
سخنرانی در جمع دانشجویان و روحانیون و تأکید بر مسائل اصلی انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 23 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 80

موضوع : اهتمام به مسائل اصلی انقلاب ـ لزوم سرکوب دشمنان داخلی و خیانت کاران گروهکی

زبان اثر : فارسی

حضار : گروه هایی از فرهنگیان و دانشجویان کرمانشاه و همدان ـ جمعی از اهالی همدان، و شصت نفر از نمایندگان جام

سخنرانی در جمع دانشجویان و روحانیون و تأکید بر مسائل اصلی انقلاب

سخنرانی

‏زمان: ظهر 1 اردیبهشت 1358 / 23 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهتمام به مسائل اصلی انقلاب ـ لزوم سرکوب دشمنان داخلی و خیانتکاران‏‎ ‎‏گروهکی‏

‏حضار: گروههایی از فرهنگیان و دانشجویان کرمانشاه و همدان ـ جمعی از اهالی همدان، و‏‎ ‎‏شصت نفر از نمایندگان جامعۀ روحانیت تهران‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهتمام به مسائل اصلی انقلاب

‏     توفیق و سعادت همۀ اقشار ملت و شما خانمها و آقایان حاضر در اینجا را از خداوند‏‎ ‎‏می خواهم.‏

‏     شما الآن قبل از مسائل اصولی به مسائل فرعی پرداخته اید.‏‎[1]‎‏ مسائل اصولی، ما الآن‏‎ ‎‏در بین داریم؛ تا آن مسائل اصولی حل نشود مسائل فرعی حل نخواهد شد. این مسائل به‏‎ ‎‏آن می ماند که در آن وقتی که ما همه با هم برای شکستن سد محکم خارجیها و عمال آنها‏‎ ‎‏فریاد می زدیم، شما حرف درست شدن دانشگاه یا درست شدن حوزه ها را بزنید! ‏‏[‏‏این‏‎ ‎‏حرف‏‏]‏‏ در آن وقت بیموقع بود، حالا هم همین طور. شما الآن گرفتار مسائلی هستید که‏‎ ‎‏اگر آن مسائل حل نشود، این مسائل حل نخواهد شد. شما الآن گرفتار انحرافاتی هستید‏‎ ‎‏که دامن می زنند و می خواهند مملکت ما را منحرف کنند و باز به حال سابق برگردانند. تا‏‎ ‎‏این انحراف و این خیانتها منقطع نشود و از بین نرود مسائل فرعی اصلاح نمی شود. شما‏‎ ‎‏الآن این مسائلی را که گفتید و طرح کرده اید، این برای وقتی است که ما بر اجانب غلبه‏‎ ‎‏پیدا کرده باشیم و آنها را عقب رانده باشیم. ما الآن در بین راه هستیم، ‏

‏ما نرسیدیم به مقصد؛ سمپاشیها در بین است. جدا کردن ملت از علما یکی از آن‏‎ ‎‏سمپاشی‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ است. مسائلی که شما طرح کردید، این مسائل در موقع خودش مفید و الآن‏‎ ‎‏مضر است. الآن اگر این مسائل را ما بخواهیم تعقیب کنیم، بعضِ از این مسائل اسباب این‏‎ ‎‏می شود که تفرقه در بین ملت حاصل بشود. ما می خواهیم که این مسائل را در موقع‏‎ ‎‏خودش با فرصت حل بکنیم. الآن وقتی است که ما باید مسائل اصلی را ‏‏[‏‏حل کنیم‏‎ ‎‏]‏‏و آن‏‎ ‎‏قطع ایادی اجانب ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که الآن در بین کشور ما به طور گسترده ای هستند،‏‎[2]‎‏... باید‏‎ ‎‏الآن این را فکر بکنیم. غیر از آن، فکر کردن در مسائل دیگر، فکر کردن در فروعی است‏‎ ‎‏که تا اصل درست نشود درست نخواهد شد.‏

کارشکنی گروهکها به تحریک امریکا

‏     شما ملاحظه می کنید که همۀ مشکلاتی که ما داشتیم در زمان سابق و رژیم فاسد، الآن‏‎ ‎‏بخواهیم اصلاح کنیم، مشکل تراشی می شود. مدرسه ها را به هم می زنند، جوانهای ما را‏‎ ‎‏نمی گذارند تحصیل کنند، هر روز به یک بهانه آنها را به خیابان می کِشند؛ زراعت را‏‎ ‎‏نمی گذارند، کشاورزی را نمی گذارند که تحقق پیدا بکند، می روند و فساد می کنند و از‏‎ ‎‏زراعت جلوگیری می کنند؛ اقتصاد ما را نمی گذارند سالم باشد؛ کارگر ما را نمی گذارند‏‎ ‎‏کار بکند، کارخانه های ما را نمی گذارند به جریان بیفتد. اینها کی ها هستند؟ اینها آیا‏‎ ‎‏دلسوز ملت هستند که نمی خواهند این مملکت آرامش پیدا بکند؟! آیا می شود اصلاحی‏‎ ‎‏بدون آرامش؟ می شود در حال جنگ اعصاب و جنگ خارجی و به هم خوردن همۀ‏‎ ‎‏اوضاع، قضایا و مشکلات ما حل بشود؟ می شود با این خرابکاریها که اینها در تمام‏‎ ‎‏اطراف مملکت ما شروع کرده اند ـ گاهی در کردستان، گاهی در بلوچستان، گاهی در‏‎ ‎‏جاهای دیگر مشغول فساد شده اند ـ می شود با این امر اصلاح بشود؟ می شود یک امری‏‎ ‎‏که پنجاه و چند سال است به هم خورده است، یک مملکتی که پنجاه و چند سال است رو‏‎ ‎‏به خرابی رفته است، فوراً اصلاح بشود؟ می شود بدون مهلت این مسائل حل بشود؟ اینها‏

‏ـ این عمال خارجی ـ مهلت نمی دهند؛ اینها نمی گذارند که یک مهلتی پیدا بشود و‏‎ ‎‏اشخاص متفکر کارها را انجام بدهند. اینها با صورت مختلف، با تبلیغات سوء مانع هستند‏‎ ‎‏از اینکه آرامش پیدا بشود، و تا آرامش پیدا نشود هیچ اصلاحی امکان ندارد؛ تا آرامش‏‎ ‎‏پیدا نشود کارخانه های ما به راه نمی افتد؛ تا آرامش پیدا نشود کشاورزی ما اصلاح‏‎ ‎‏نمی شود؛ تا آرامش نشود فرهنگ ما اصلاح نمی شود؛ تا آرامش نباشد روحانی ما‏‎ ‎‏اصلاح نمی شود. این مسائل را الآن طرح کردن جز اینکه یک تفرقه ای بیندازید چیزی‏‎ ‎‏نیست. مسئلۀ اصلی را جلو بیندازید.‏‎[3]‎

‏    ‏‏جوانان! عزیزان من! بانوان! آقایان! همه متوجه باشید دستها در کار است، توطئه ها در‏‎ ‎‏کار است؛ از خارج الهام می گیرند که نگذارند این مملکت آرامش پیدا بکند، نگذارند‏‎ ‎‏اصلاحات حاصل بشود. شما ملاحظه می کنید که خانه سازی برای کشاورزان و برای‏‎ ‎‏کارگران یک کار خلاف ملی است؟ همین را هم دارند مخالفت می کنند! همین‏‎ ‎‏خانه سازی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم دارند مخالفت می کنند. آیا رفراندم یک امری بود که غیر ملی بود؟‏‎ ‎‏مربوط به خارجیها بود؟ دولتی دخالت در آن داشت؟ دست قدرتی در آن دخالت‏‎ ‎‏داشت؟ چرا نمی گذاشتند رفراندم تحقق پیدا کند؟ چرا تحریم کردند رفراندم را؟ چرا‏‎ ‎‏صندوقها را در بعضی جاها آتش زدند‏‎[4]‎‏؟ برای اینکه نمی خواهند یک مملکت آرام‏‎ ‎‏باشد، نمی خواهند ملت به حال خودش، سرنوشت خودش را در دست بگیرد. اگر ملت‏‎ ‎‏سرنوشت خودش را در دست بگیرد نمی گذارد که امریکا همه چیز او را ببرد؛ و شوروی‏‎ ‎‏از آن طرف، امریکا از آن طرف، انگلستان از آن طرف. نمی گذارند همۀ نیروهای‏‎ ‎‏جوانی ما به هدر برود؛ و آنها نمی خواهند این را.‏

اتحاد برای قطع دست خیانتکاران

‏     الآن تمام افکار باید متوجه این معنا باشد که دست این خائنها را کوتاه کنید؛ این‏

‏کارهایی که اینها در اطراف مملکت می کنند ـ با اسمهای مختلف، با بهانه های مختلف ـ‏‎ ‎‏اینها را ما باید علاج بکنیم؛ بعد از اینکه این علاج شد، وقت این است که فروع را ما وارد‏‎ ‎‏بشویم و کارهای دیگری را بکنیم. تا ریشۀ اجنبی در اینجاست و تا ریشه های عفونت بار‏‎ ‎‏رژیم سابق هست و تا رژیم سابق به ریشه های فاسد خودش در اینجا هست هیچ کار‏‎ ‎‏انقلابی نمی توانید بکنید. ما در بین انقلاب هستیم و باید ریشۀ اینها را از بین ببریم؛ ما‏‎ ‎‏نرسیده ایم به پیروزی؛ تا اینکه برسیم، بعد از به پیروزی رسیدن، آن مسائل پیش می آید.‏‎ ‎‏ما الآن در بین راه هستیم، ما الآن در حال مبارزه هستیم. و آقایان ملتفت باشند، توجه‏‎ ‎‏داشته باشند، اذهان شما را منحرف نکنند به فروع، و به اسم اینکه برای کارگر کار بکنید،‏‎ ‎‏برای مدارس چه بکنید. اینها چیزهایی است که آنها می خواهند نشود لکن تقاضایشان‏‎ ‎‏این است که حالا با صورتهای مختلف طرح بکنند که نگذارند آرامش در ایران پیدا‏‎ ‎‏بشود؛ و الاّ ما شروع به خانه سازی می خواهیم بکنیم، آنها مانع هستند؛ دولت می خواهد‏‎ ‎‏کشاورزی را به راه بیندازد، کارخانه ها را به راه بیندازد، آنها مانع هستند. این موانع را اول‏‎ ‎‏از بین ببرید. اول باید دشمن را از بین برد، بعد طرحها را داد.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی یاری همۀ آقایان را و همۀ دانشجویان را و همۀ محترمین‏‎ ‎‏بلاد را خواستار هستم؛ و از همه تقاضا دارم که این تفرقه افکنیها را از دست بدهند و‏‎ ‎‏نگذارند اشخاصی در بین آنها بیایند و با صورتهای ظاهرالصلاح و با واقعِ توطئه گری‏‎ ‎‏تفرقه بیندازند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به سخنان نمایندۀ جمع دانشجویان.
  • ـ اصل: هست.
  • ـ اصل: بدهید.
  • ـ ر.ک: پانوشت 1 پیام رادیو ـ تلویزیونی امام خمینی در 12 فروردین روز جمهوری اسلامی.