سخنرانی
علت واژگونی رژیم 2500 ساله ـ گله مندی و سپاسگزاری از فرانسه
سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه (واژگونی رژیم 2500ساله)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 24 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 88

موضوع : علت واژگونی رژیم 2500 ساله ـ گله مندی و سپاسگزاری از فرانسه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : امیر علایی، شمس الدین (نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه)

سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه (واژگونی رژیم 2500ساله)

سخنرانی

‏زمان: 2 اردیبهشت 1358 / 24 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: علت واژگونی رژیم 2500 ساله ـ گله مندی و سپاسگزاری از فرانسه‏

‏مخاطب: امیر علایی، شمس الدین (نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

واژگونی رژیم 2500 ساله با ارادۀ الهی

‏     این ‏‏[‏‏انقلاب‏‏]‏‏ کار بشری نبود؛ این کار خدایی بود. بشر می تواند یک شهر را، یک‏‎ ‎‏منطقه را آزاد کند اما نمی تواند یک اجتماع را اینچنین به حرکت درآورد که با دست‏‎ ‎‏خالی یک سلطنت 2500 ساله را واژگون کند. در چهارم آبان‏‎[1]‎‏، در بازار بزرگ تهران،‏‎ ‎‏از ترس پاسبانی کسی تصور نمی کرد که بتواند یک پرچم نزند! چطور می شود این‏‎ ‎‏حرکت به این عظمت را بشری دانست؟ کار، کار الهی بود، کار خدا بود. همۀ اقشار و‏‎ ‎‏طبقات متحد شدند و ریشۀ این جنایتکار را از بیخ و بن برانداختند و بر علیه استعمار‏‎ ‎‏مبارزه کردند. چون خدای بزرگ پشتیبان این ملت بود، کار به سامان رسید و انقلاب‏‎ ‎‏پیروز شد.‏

حرکات مذبوحانه

‏     این مملکت مال شماست؛ مملکت خودتان است. امروز هرکس به سهم خود باید‏‎ ‎‏اقدام کند و وظیفۀ خودش را انجام دهد. شما یک قدم به عقب نگذاشتید و با استقامت و‏‎ ‎‏پایمردی شرّ محمدرضای خائن را از سر ملت دور کردید. او با همۀ زور و پول و ضمانت‏‎ ‎‏بیگانه نتوانست در برابر ایمان مردم ـ که با دست خالی در برابر تانک و توپ و سرنیزه‏‎ ‎‏مقاومت کردند ـ ایستادگی کند.‏

‏     ولی هنوز استعمار دست از جان این مردم برنمی دارد و در هر گوشۀ کشور نغمۀ‏

‏شومی ساز می کند. چون خدای بزرگ حامی ملت ایران است، این دسایس هم خنثی‏‎ ‎‏خواهد شد. اینها حرکات مذبوحانه است. اینها کسانی نیستند، اینها چیزی نیستند. آن‏‎ ‎‏موقع که اسلحه داشتند و حمایت می شدند کاری از پیش نبردند و ‏‏[‏‏مردم‏‏]‏‏ کلکشان را‏‎ ‎‏کندند؛ حالا که ما مسلح هستیم، ملت مدافع ماست، وحشتی نداریم. این مردک‏‎[2]‎‏ کیست‏‎ ‎‏که تحریک کند؛ او قابل این حرفها نیست. خداوند همیشه با مستضعفان است و حق‏‎ ‎‏همواره بر باطل غلبه کرده و ایمان همیشه فایق شده است. انقلاب اصیل ما ـ که با دست‏‎ ‎‏خالی در برابر اسلحه و زور پیش رفت ـ با کمک خداوند منان بود و سلطنت طاغوتی را‏‎ ‎‏واژگون کرد. با اتکال به خدا و با وحدت کلمه و همت فرزندان این آب و خاک، همه با‏‎ ‎‏هم به بازسازی کشور می پردازیم و با عزم راسخ کمر همت می بندیم. اینها قدرتی نیستند.‏

مدعیان دفاع از حقوق بشر

‏     خارجیها می گویند حقوق بشر. کدام بشر؟ اینها ‏‏[‏‏اعدام شدگان‏‏]‏‏ بشر را کشتند، اینها‏‎ ‎‏مجرمند، متهم نیستند؛ اینها آدم کشتند. ما از دوستان فرانسوی خود تشکر می کنیم که از‏‎ ‎‏ما در مدت اقامت در آن کشور دوستانه پذیرایی کردند و به من فرصت دادند که از‏‎ ‎‏پاریس پیامهای خود را به ملت عزیز ایران برسانم، ولی از دوستان فرانسوی انتظار‏‎ ‎‏نداشتم که به خاطر چند نفر جنایتکار و دزد و مجرم، حقوق بشر را به رخ ما بکشند‏‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏در انقلاب اصیل ایران ـ که به خواست خدا ملتی ستمدیده به ندای حق پاسخ مثبت‏‎ ‎‏داده اند ـ به بهانۀ حقوق بشر ما را مورد عتاب و خطاب قرار دهند. خوب بود حقوق بشر‏‎ ‎‏را هنگامی که رژیم فاسد پهلوی زیر پا می گذاشت و هزارها جوانان این کشور را شکنجه‏‎ ‎‏می کرد و به خاک و خون می کشید، به کمک ملت مستضعف ایران برمی خاستند و از‏‎ ‎‏حقوق بشر دفاع می کردند، نه اینکه به خاطر چند جنایتکار و مجرم، که تاریخ بشریت‏

‏کمتر نظیر آن را به یاد دارد، اینچنین به ما حمله کنند. ما چند نفر ضد بشر را کشتیم، حقوق‏‎ ‎‏بشر مگر چیست؟‏

‏     من از ملت فرانسه تشکر می کنم که به من فرصت دادند تا صدای ملت ایران را به‏‎ ‎‏گوش جهانیان برسانم؛ و از کشور آزاد فرانسه پیامهای خود را به ملتی که 2500 سال زیر‏‎ ‎‏یوغ استبداد دست و پا می زده برسانم تا از استعمارِ سالیان دراز رهایی یابند.‏

‎ ‎

  • ـ روز تولد محمدرضا پهلوی.
  • ـ شاپور بختیار.
  • ـ اشاره به «اتحادیۀ قضات فرانسوی» و وکلای فرانسوی موسوم به «قهرمانان تاریخی دفاع از حقوق بشر» است که به همراه چند سازمان و جمعیت دیگر، به اعدامهای انقلابی ایران اعتراض داشتند. ر.ک: پانوشت 1، پیام رادیو ـ تلویزیونی امام خمینی به مناسبت روز جمهوری اسلامی 12 فروردین 58.