پیام رادیو - تلویزیونی
مقام و منزلت حقیقی زن
پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 19 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 337

موضوع : مقام و منزلت حقیقی زن

زبان اثر : فارسی

مناسبت : میلاد مسعود حضرت فاطمه (س) و روز زن

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)

پیام رادیو تلویزیونی

‏زمان: 26 اردیبهشت 1358 / 19 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مقام و منزلت حقیقی زن‏

‏مناسبت: میلاد مسعود حضرت فاطمه (س) و روز زن‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏اعوذبالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

فاطمۀ زهرا (س)، تمام نسخۀ انسانیت

‏     فردا روز تولد صدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا ـ سلام الله علیها ـ است؛ روز زن است. تمام‏‎ ‎‏ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمۀ زهرا‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیها ـ جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن‏‎ ‎‏روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخۀ انسانیت، تمام‏‎ ‎‏حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در‏‎ ‎‏عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن‏‎ ‎‏ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویتهای کمالی که در انسان متصور است‏‎ ‎‏و در زن تصور دارد ـ تمام ـ در این زن است. و فردا همچو زنی متولد می شود؛ زنی که‏‎ ‎‏تمام خاصه های انبیا در اوست. زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای‏‎ ‎‏رسول الله بود. پس، فردا روز زن است؛ تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود‏‎ ‎‏شد. معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های مُلکی‏‎ ‎‏و ناسوتی ـ همه ـ در این موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان؛ زنی است‏‎ ‎‏به تمام معنا زن. از برای زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه برای مرد، و برای انسان. این‏‎ ‎‏صورت طبیعی نازلترین مرتبۀ انسان است و نازلترین مرتبۀ زن است و نازلترین مرتبۀ مرد‏

‏است؛ لکن از همین مرتبۀ نازل، حرکت به سوی کمال است. انسان، موجود متحرک‏‎ ‎‏است؛ از مرتبۀ طبیعت تا مرتبۀ غیب، تا فنا در الوهیت. برای صدیقۀ طاهره این مسائل، این‏‎ ‎‏معانی حاصل است. از مرتبۀ طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛ حرکت‏‎ ‎‏معنوی؛ با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏مراحل راطی کرده است تارسیده است به مرتبه ای که دست همه از اوکوتاه است.پس، فردا‏‎ ‎‏تمام جلوۀ زن تحقق پیدا کرده است؛ و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است.‏

دو مرحلۀ تاریخی مظلومیت زن

‏     مع الأسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است؛ یکی در جاهلیت. در جاهلیت، زن‏‎ ‎‏مظلوم بود، و اسلام منت گذاشت بر انسان، زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت‏‎ ‎‏بیرون کشید. مرحلۀ جاهلیت مرحله ای بود که زن را مثل حیوانات ـ بلکه پایینتر از او‏‎ ‎‏[‏‏می شمردند‏‏]‏‏. زن در جاهلیت مظلوم بود. اسلام زن را از آن لجنزار جاهلیت بیرون‏‎ ‎‏کشید. در یک موقع دیگر، در ایران ما، زن مظلوم شد؛ و آن دورۀ شاه سابق‏‎[1]‎‏ بود و شاه‏‎ ‎‏لاحق؛‏‎[2]‎‏ به اسم اینکه زن را می خواهند آزاد کنند ظلم کردند به زن، ظلمها کردند به زن؛‏‎ ‎‏زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند. زن را از آن مقام معنویت که‏‎ ‎‏داشت شیء کردند‏‎[3]‎‏ به اسم آزادی آزاد زنان و آزاد مردان. آزادی را از زن و مرد سلب‏‎ ‎‏کردند. زنها و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند. شاه برای زن این خاصیت را قائل بود که‏‎ ‎‏شاه می گفت زن باید «فریبا» باشد! البته با آن نظر حیوانی که او داشت؛ با آن نظر جسمانی،‏‎ ‎‏مادی، حیوانیِ پست که او داشت، زن را نظر می کرد. باید «فریبا»‏‎[4]‎‏ باشد! از مقام‏‎ ‎‏انسانیت، زن را فرو کشید به مرتبۀ یک حیوان؛ به اسم اینکه برای زن می خواهد مقام‏

‏درست کند زن را از مقام خودش پایین آورد. زن را مثل یک عروسک درست کرد؛ در‏‎ ‎‏صورتی که زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن‏‎ ‎‏انسانها پیدا می شوند. مرحلۀ اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربی انسانها زن‏‎ ‎‏است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش‏‎ ‎‏انسان درست می کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند. مبدأ همۀ سعادتها‏‎ ‎‏از دامن زن بلند می شود. زن مبدأ همۀ سعادتها باید باشد. و مع الأسف زن را به صورت‏‎ ‎‏یک لعبه‏‎[5]‎‏ در آوردند این پدر و پسر؛ و خصوصاً این پسر. آنقدر جنایات که به زن‏‎ ‎‏کردند به مردان نکردند.‏

زنان و تربیت اسلامی

‏     زن مبدأ همۀ خیرات است. شما دیدید، ما دیدیم، که زن در این نهضت چه کرد.‏‎ ‎‏تاریخ دیده است که چه زنهایی در دنیا بوده است، و زن چیست. تاریخ دور است؛ ما‏‎ ‎‏خود دیدیم که چه زنهایی تربیت کرده است اسلام، چه زنهایی در این عصر اخیر قیام‏‎ ‎‏کردند. و آنها که قیام کرده اند همین زنهای محجوبۀ جنوب شهر و قم و سایر بلاد اسلامی‏‎ ‎‏بود. آنها که به تربیت آریامهری تربیت شدند ابداً در این امور دخالت نداشتند. آنها‏‎ ‎‏تربیتهای فاسد شده بودند؛ از تربیتهای اسلامی آنها را دور نگه داشتند. اینهایی که تربیت‏‎ ‎‏اسلامی داشتند خون دادند، کشته دادند، به خیابانها ریختند، نهضت را پیروز کردند. ما‏‎ ‎‏نهضت خودمان را مرهون زنها می دانیم. مردها به تَبَع زنها در خیابانها می ریختند. تشویق‏‎ ‎‏می کردند زنها مردان را. خودشان در صفهای جلو بودند. زن یک همچو موجودی است‏‎ ‎‏که می تواند یک قدرت شیطانی را بشکند. این زن را در این دورۀ رضاخان و محمدرضا‏‎ ‎‏خان منحط کردند از مقام خودش. مرد را هم منحط کردند. جوانها را هم منحط کردند.‏‎ ‎‏مراکز فحشا اِلی ماشاءالله برای جوانهای ما درست کردند به اسم «آزادی»، به اسم‏‎ ‎‏«پیشرفت»، به اسم «تمدن»! جوانهای ما را به فحشا کشیدند. به اسم آزادی، همۀ آزادیها‏

‏را از ماها سلب کردند. آنهایی که زمان رضاخان را درک کرده اند می دانند چه می گویم.‏‎ ‎‏آنها دیدند که چه کردند با ما، و چه کردند با زنهای محترم ما. آنها که زمان محمدرضا را‏‎ ‎‏درک کردند، آنها هم می بینند. با اسمهای فریبنده، با الفاظ بزک کرده مملکت ما را رو به‏‎ ‎‏خرابی بردند. بالاتر از همه جوانهای ما را فاسد کردند. نیروی انسانی ما را به عقب‏‎ ‎‏نشاندند. زن در زمان محمدرضا و رضا پهلوی عنصر مظلومی بود، و خودش نمی داند.‏‎ ‎‏آنقدر که ظلم در این دو زمان شد در زمان جاهلیت معلوم نیست شده باشد. آنقدر که‏‎ ‎‏انحطاط برای زنها در این قرن شد معلوم نیست که در قرن جاهلیت شده باشد. در هر دو‏‎ ‎‏قرن مظلوم بوده اند زنها؛ آن وقت اسلام آنها را از اسارت بیرون آورد، و در این زمان هم‏‎ ‎‏امیدوارم که اسلام باز دست آنها را بگیرد و از غرقاب ذلتها و مظلومیتها نجات بدهد.‏

‏     ای زنهای محترم بیدار بشوید! توجه کنید! بازی نخورید! گول این شیاطین که‏‎ ‎‏می خواهند شما را به میدان بکشند، گول اینها را نخورید؛ اینها فریبنده اند. اینها دنبال‏‎ ‎‏«فریبا» هستند؛ مثل شاه ملعون. به اسلام پناه بیاورید. اسلام برای شما سعادت ایجاد‏‎ ‎‏می کند.‏

‏     فردا روز زن است. روز زنی است که عالم به او افتخار دارد؛ روز زنی است که‏‎ ‎‏دخترش‏‎[6]‎‏ در مقابل حکومتهای جبار ایستاد و آن خطبه را خواند و آن حرفها را زد که‏‎ ‎‏همه می دانید؛ زنی که در مقابل یک جباری ایستاد ـ که اگر مردها نفس می کشیدند همه را‏‎ ‎‏می کشتند ـ و نترسید و ایستاد و محکوم کرد حکومت را، یزید را محکوم کرد. به یزید‏‎ ‎‏فرمود تو قابل آدم نیستی، تو انسان نیستی. زن یک همچو مقامی باید داشته باشد. زنهای‏‎ ‎‏عصر ما بحمدالله شبیه به همانها هستند. ایستادند در مقابل جبار با مشت گره کرده؛ بچه ها‏‎ ‎‏در آغوششان، و به نهضت کمک کردند. خداوند ما را از شرّ شیاطین نجات بدهد.‏‎ ‎‏خداوند جوانان ما را از شرّ این شیاطین انسی نجات بدهد. خداوند بانوان ما را، دوشیزگان‏‎ ‎‏ما را از شرّ اینها نجات بدهد. سلام بر همۀ شنوندگان.‏

‎ ‎

  • ـ رضاخان پهلوی.
  • ـ محمدرضا.
  • ـ یعنی زن را به کالا و جنس تبدیل کردند.
  • ـ اشاره به مصاحبۀ محمدرضا پهلوی با خانم «اوریانا فالاچی» روزنامه نگار معروف ایتالیایی است. محمدرضا در این مصاحبه، از زن به عنوان موجودی که باید «فریبا» باشد، یاد کرده است.
  • ـ بازیچه.
  • ـ اشاره به حضرت زینب کبری ـ سلام اللّه علیها ـ و خطبۀ معروف او در مجلس یزید بن معاویه است.