سخنرانی
مسئولیت مادران در تربیت فرزندان صالح
سخنرانی در جمع بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم (مسئولیت مادری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 29 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 503

موضوع : مسئولیت مادران در تربیت فرزندان صالح

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم

سخنرانی در جمع بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم (مسئولیت مادری)

سخنرانی

‏زمان: صبح 5 خرداد 1358 / 29 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مسئولیت مادران در تربیت فرزندان صالح‏

‏حضار: بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پیامی افتخارآمیز و مسئولیت آور

‏     ‏یَا أَیُّهَا النبِیُّ حَسبُکَ الله ُ و مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤمِنیِنَ‎[1]‎‏. چه خطاب افتخارآمیزی است برای‏‎ ‎‏مؤمنین! چه خطاب مسئولیت آوری است برای مؤمنین! افتخارآمیز برای اینکه با اینکه‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی کافی است و هیچ کس در مقابل حق تعالی قدرتی ندارد، قوه ای‏‎ ‎‏ندارد، همه هیچند، ولی خدای تبارک و تعالی به مؤمنین ـ که مؤمنات هم داخل مؤمنینند‏‎ ‎‏ـ این افتخار را مرحمت فرموده است که در پهلوی اسم مبارک خودش مؤمنین را هم ذکر‏‎ ‎‏فرمود: «برای تو، خدا و کسانی که متابعت کردند، مؤمنینی که از تو متابعت کردند، کافی‏‎ ‎‏است». با اینکه خدا کافی است لکن همچو تشریفی را به مؤمنین ـ که مؤمنات هم داخل‏‎ ‎‏هستند ـ مرحمت فرموده است که خدا و مؤمنین، کسانی که از تو تبعیت کردند، از تو‏‎ ‎‏کفایت می کنند. چقدر افتخارآمیز است برای ما، برای مؤمنین برای شما مخدرات، برای‏‎ ‎‏شما مؤمنات، که شما ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ در ردیف خدای تبارک و تعالی قرار داده است، و چقدر‏‎ ‎‏مسئولیت آور است این خطاب. ‏

مأموریت و مسئولیت مؤمنان

‏     مؤمنین باید کفایت کنند از اسلام؛ حفاظت کنند از اسلام. پیغمبرِ اسلام را کافی هستند.‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام هست و احکام اسلام، اهداف اسلام. خدای تبارک و تعالی در این آیه به ما‏

‏فرموده اند که اهداف اسلام و خود نبی اکرم و هرچه مربوط به نبی اکرم است، شماها باید‏‎ ‎‏کفایت کنید. ما مأموریم، مأموریم که حفاظت کنیم از دین خدا، حفاظت کنیم از اهداف‏‎ ‎‏الهی. شما مؤمنات، شما مخدرات، که از بیوت علما و فضلا هستید، اولی هستید از‏‎ ‎‏دیگران. شما از بیت نبوت هستید، اولی هستید به اینکه اهداف اسلام را حفاظت کنید.‏‎ ‎‏خداوند به ما این مرحمت را فرموده است که شما با خدا حفاظت کنید از اسلام و از دین‏‎ ‎‏اسلام؛‏ حَسبُکَ الله ُ وَ مَنِ اتَّبَعَک مِنَ المُؤمِنینَ.

شرافت مادری 

‏     بانوان محترم! مسئولید همه؛ مسئولیم همه. شما مسئول تربیت اولاد هستید؛ شما‏‎ ‎‏مسئولید که در دامنهای خودتان اولاد متقی بار بیاورید، تربیت کنید، به جامعه تحویل‏‎ ‎‏بدهید. همه مسئول هستیم که اولاد را تربیت کنیم؛ لکن در دامن شما بهتر تربیت‏‎ ‎‏می شوند. دامن مادر بهترین مکتبی است از برای اولاد. مسئولیت دارید نسبت به فرزندان‏‎ ‎‏خود، مسئولیت دارید نسبت به کشور خودتان. و شما می توانید بچه هایی تربیت کنید که‏‎ ‎‏یک کشور را آباد کنند. شما می توانید بچه هایی را تربیت کنید که حفاظت از انبیا بکنند؛‏‎ ‎‏حفاظت از آمال انبیا بکنند. شما هم خود حافظ باید باشید و هم نگهبان درست کنید.‏‎ ‎‏نگهبان، اولاد شما هستند؛ آنها را تربیت کنید. خانه های شما باید خانۀ تربیت اولاد باشد.‏‎ ‎‏منزل علماست منزل شما؛ و منزل تربیت علمی، تربیت دینی، تهذیب اخلاق. توجه به‏‎ ‎‏سرنوشت اینها بر عهدۀ پدران است و بر عهدۀ مادرها. مادرها بیشتر مسئول هستند؛ و‏‎ ‎‏مادرها اشرف هستند. شرافت مادری از شرافت پدری بیشتر است. تأثیر مادر هم در‏‎ ‎‏روحیۀ اطفال از تأثیر پدر بیشتر است. ‏

ترور اشخاص، ترور نهضت نیست 

‏     شما مسئولید؛ ما همه مسئولیم. خدای تبارک و تعالی همه را مسئول قرار داده است، و‏‎ ‎‏در این آیۀ شریفه فرموده است: ‏حَسبُکَ الله ُ وَ مَن اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤمِنینَ‏ خدا کسانی که تبعیت‏‎ ‎‏کردند تو را، از مؤمنین، مؤمنینی که تابع اسلام هستند، تابع پیغمبر اسلام هستند، اینها‏

‏اشخاصی هستند که کافی هستند برای رسول؛ برای پیغمبر کافی هستند. یک تکلیف‏‎ ‎‏بزرگی است به عهدۀ همه؛ به عهدۀ همۀ متابعین؛ به عهدۀ همۀ ملت که تبعیت دارند از‏‎ ‎‏پیغمبر، باید این نشان ‏حَسبُکَ الله ُ وَ مَنِ اتَّبَعَک مِنَ المُؤمِنینَ‏ هم در پیشانی آنها باشد؛ حفاظت‏‎ ‎‏کنند از دین خدا، حفاظت کنند از اسلام، از قرآن کریم. نلغزند از این جنبشهای ضعیفی‏‎ ‎‏که این اقشار غیر انسان در ایران ایجاد می کنند، نترسند از اینکه این اقشار ضعیف به‏‎ ‎‏جنبش درآمدند و به خیال خود برای ارعاب ملت ترور می کنند. ملت ما هرگز از این‏‎ ‎‏معانی نمی ترسد، و نهضت ما هرگز ترور نمی شود. ترور اشخاص، ترور نهضت نیست.‏‎ ‎‏نهضت ما قائم است ولو اشخاصی مثل مرحوم مطهری و مثل آقای هاشمی‏‎[2]‎‏ ـ هم ـ و‏‎ ‎‏مثل سایرین نباشند. خدای تبارک و تعالی و «مَن اتَّبَع» نبی را «مِنَ المُؤمنین» کافی است.‏‎ ‎‏ملت کافی است. و ملت ما راه خود را پیدا کرده است. هیچ خوفی نیست. هرگز ما‏‎ ‎‏نمی ترسیم از این ترورها، و هرگز به عقب برنمی گردیم؛ و هرگز اجازه نمی دهیم شرق و‏‎ ‎‏غرب دخالت کند در مملکت ما.‏

‏     خداوند شما مؤمنات را حفظ کند که در نهضت اسلامی حظ کافی داشتید، و الآن هم‏‎ ‎‏برای مستمندان کمک کردید؛ و کمکهای شما بسیار با ارزش است. کمکهای بانوان‏‎ ‎‏ارزشش چند برابر کمکهای مردان است. خداوند شما را حفظ کند، و شما را برای تربیت‏‎ ‎‏انسانها، که شغل انبیا است ... حفظ کند. سلام بر همۀ شما و رحمت بر همۀ شما.‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ انفال، آیۀ 64.
  • ـ آقای مرتضی مطهری در یازدهم اردیبهشت سال 1358 به دست گروه تروریستی فرقان به شهادت رسید و چندی بعد آقای هاشمی رفسنجانی مورد سوءقصد نافرجام قرار گرفت.