مجله کودک 38 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 38 صفحه 26

آزمایشگاه فضایی مهرداد تهرانیان راد پس از این که انسان بر سطح کره ماه فرود آمد، هدف بعدی دانشمنـدان ساختن یک ایستگاه فضایی بود تا در آنجا پژوهشهای فضایی انجام شود. روسها درسال 1350 هجری شمسی اولیـن ایستگـاه فضایی به نـام «سکیوت» را به فضا فرستادند. دو سال بعد دانشمندان آمریکایی آزمایشگاه فضایی یا«اسکای لب» را که تصویر آن چاپ شده است در مدار دور زمین قرار دادند.در سالهای 1352 و 1353، این آزمایشگاه محل تحقیقات سه گروه فضانورد مختلف بود که با سفینههای آپولو به آنجا سفر میکردند. بدن این فضانوردان مرتب زیر نظر بود تا معلوم شود چگونه فضا بر قسمتهای مختلف بدن اثر میگذارد. اسکای لب در هنگام پرتاب چنان آسیب دیده بود که تقریباً بطور کامل از کار افتاده بود. وقتی یک گروه فضانورد میآمد؛ سفینه آنها به آداپتوری که چند محل اتصال داشت،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 38صفحه 26