مجله کودک 227 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 227 صفحه 4

احمدِ انقلاب سرنوشت زندگی نوزادی که در روز بیست و چهارم اسفند سال 1324 هجری شمسی در منزل حاج آقا روحا... خمینی به دنیا آمد، با سرنوشت شگفتانگیز پدر، برای هیمشه و به طور جدانشدنی گره خورده است. اولین صدایی که او در این دنیا شنید، آوای ملکوتی اذان بود که از زبان روحا... در گوش او طنین میانداخت. نام نوزاد را احمد انتخاب کردند. حاج آقا روحا... اینک در زمان ولادت احمد نامی پرآوازه در حوزهی علمیه قم بود. مجتهد برجستهای که در مجلس درسش، بزرگانی چون شهید مطهری مینشستند. دوران کودکی احمد در محیط روحانی خانوادهاش گذشت. او نیمههای شب زمزمه مناجات ملکوتی پدر و آوای قرآن را میشنید و روزها سخن از علم و جهاد با ظالم. ¡ آغاز سال شمسی و بهار هشتاد سال پیش در سال 1304 هجری شمسی، قانونی به تصویب رسید که براساس آن، آغاز سال شمسی با شروع بهار، هماهنگ شد. در این قانون نوشته شده بود که به جای ماههای قمری، از ماههای ایرانی استفاده شود. شش ماه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 227صفحه 4