مجله کودک 227 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 227 صفحه 17

··· لباس کشیش محلی؛ یقه یگرد و جلو سفید به همراه پوشش ساده و معمولی، لباس کشیشان محلی فرقهی آنگلیکن است. ··· کشیشان محلی فرقهی آنگلیکن در مراسم و اعیاد مذهبی، چنین لباسی بر تن میکنند. ··· در جشنها، تمامی روحانیون مسیحی شرکتکننده در مراسم، یونیفورمی شبیه این تصویر بر تن میکنند. این لباس که پوشش رسمی اعیاد است طراحی شبیه به لباس رومیهای باستان دارد. این لباس نیز چند لایه است و شامل چندین ردا و خرقهی دیگر در زیر خود است. بر روی لباس، پارچهای بلند مانند «شال» قرار میگیرد. قدیم، پیرو این دین بودند؛ در آغاز هر جشن، مراسم و آداب دینی برگزار میشد. پس از اسلام، واژهی «عید» به همان معنای «جشن» در بین ایرانیان به کار رفت. در جشنها یا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 227صفحه 17