مجله نوجوان 91 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 91 صفحه 34

زخم آفتاب سلمان هراتی در رطوبت چندش آور نفس درخت وسوسه پا گرفت در سایه درخت وسوسه ، جمعی پیمان به قتل آفتاب بسته اند شمشیر را مکّاره ای با دست های هوس صیقل داد و لبخند را به عادت هدیه به ابلیس بخشید چشم نفاق به بیعت قدرت رفت و در حمایت عشیرۀ شیطان در جلوۀ فریبندۀ سراب نفس را امید حکومت داد از بستر کبود وسوسه برخاست و دشنه ابلیس را حمایل خود کرد شتاب نفس جذب گام های حقیرش شد و او را تا خانۀ آفتاب بی لحظه ای تعقل راند شب از شقاوت او لرزید از پیچ کوچه ها گذشت با لبخند و نخوت اسلاف خویش را در چهره بازی می داد آمد در پشت او و رکوع به ریا برد آفتاب نماز حادثه می خواند ناگاه دست حرامی با بغض وسوسه چرخید با خنجرش فرق منور خورشید را شکافت زمین ایستاد در احتیاج حجت می سوخت و ترس ویرانی بر خاک می گذشت و آسمان تا صبح می گریست آفتاب این زخم را به تفاخر سرود و رفت اما شمایل موزون نخل های نیایش در سوگ او فرسود و نخلستان در انتظار بخشش آن دو دست بزرگ هنوز هم گریه می کند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 34