مجله نوجوان 245 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 24

سیدسعید هاشمی خواب پونهها شب صدای رعد وبرق لباس بدقواره دل من شده کهنه، قدیمی، پارهپاره شبیه یک لباس بدقواره * دل تو شبیه یک گل خوشرنگ و خوشبوست ندارد چیزهای کهنه را دوست * بیا زود تمام کهنگیها را درو کن دلم را صاف کن، زیبا و نو کن در هوا طنین انداخت ابر، سایهی خود را بر سرِزمین انداخت *ابر، مثل یک عابر هر کجا گذر میکرد باغ را بیابان را رشتهرشتهتر میکرد *ابر، مثل یک مادر خاک مثل یک فرزند از محبت خود ابر قلب خاک را آکند *شب گذشت و صحرا بود توی شبنم و گُل غرق از طراوت و پاکی دشت و باغ میزد برق صبح، یک نفر در دشت شادان قدم میزد خواب پونهها را داشت با قدم به هم میزد... حال و روز ما ای کاش روز و شب همین باشد سایهی خدا هر دَم بر سرِزمین باشد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 24