مجله نوجوان 245 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 33

تمام بلیتهای فینال جامجهانی 2010 فروخته شد تمام بلیتهای دیدارهای نیمهنهایی و نهایی جامجهانی 2010 آفریقای جنوبی پیشفروش شده است. فدراسیون بینالمللی فوتبال (FIFA) اعلام کرد، علاوه بر بلیت سه دیدار نیمهنهایی و فینال رقابتهای جامجهانی 2010 دیگر بلیتی برای بازی تیمهای ملی انگلیس با آمریکا و انگلیس با اسلوونی برای عرضه وجود ندارد. دیدار ایتالیا با پاراگوئه و برزیل با پرتغال نیز بطور کامل پیشفروش شده و دیگر بلیتی برای این بازیها موجود نیست. در این شرایط «جرومه والکه» دبیرکل فیفا اعلام کرده است که بهمنظور کمک به هواداران فوتبال، راههای مختلفی را برای دسترسی به بلیتها در نظر گرفتهایم، چرا که اعتقادمان این است که باید همه علاقهمندان به فوتبال امکان دریافت بلیت و شرکت در مسابقات و تجربهکردن هیجان اولین جامجهانی در آفریقا را داشته باشند. گفتنی است تمامی 500 هزار بلیت مربوط به 63 مسابقه جامجهانی شامل تمامی مسابقات مرحله گروهی و حذفی به جز فینال در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه پنج کانال مختلف در پنجمین و آخرین مرحله فروش از روز پنجشنبه تا آخرین روز مسابقات خدماترسانی خواهند کرد. جامجهانی2010 آفریقای جنوبی در فاصله زمانی 21 خرداد لغایت 20 تیرماه سال 89 در 9 شهر برگزار خواهد شد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 33