مجله نوجوان 245 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 34

جدول بی نقطه نرگس فراهانی افقی: 1. من را. 2. امری را به عهدة کسی واگذاشتن. 3. امّتها ـ از شهرهای استان مازندران. 4. پیشوایان. 5. فرزندان ـ همة سالها. 6. مکان ـ پیشه. 7. شیرینی مجلس سوگواری ـ کور کردن. 8. ویتامین انعقاد خون ـ باز ـ یاور ناله ـ ناخن چهارپایان مثل اسب و بز. 9. بیبهره ـ نامة نوشته شده که بعد اصلاح و پاکنویس شود. 10.خواهر و برادری که سالها در کتاب فارسی اول دبستان جا داشتند و حالا به شکل عروسک در آمدهاند. 11. چوبة اعدام ـ آهنگ. 12. فرمانبر. 13. پرچم عمودی: 1. سنگ سنجش عیار طلا و نقره. 2. جمع بردباری. 3. دارندگان و صاحبان ـ شعور. 4. نخست ـ دعاها. 5. مجموع زمینها و بناهای کسی ـ برآمدگیهایی در بدن به واسطة آسیب دیدگی. 6. ستوده ـ آهو. 7. مفعول بیواسطه ـ درخت انگور. 8. شقایق ـ درمان. 9. پیوسته ـ دستبندها. 10. سودن ـ خداوند. 11. سر فرود آورنده ـ بلة روسی. 12. حس بساوایی. 13. اهلی.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 34