مجله نوجوان 15 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 14

حکایت مرجان کشاوری آزاد سهم برادری مردی فقیر و نیازمند به خانه مردی خسیس و ثروتمند رفت و گفت: پدر من و تو، آدم و مادرمان حواست. ما با هم برادریم. تو این همه مال و ثروت داری و من فقیر و بی چیزم. وقت آن است که سهم برادرانه مرا بدهی. مرد خسیس وقتی حرف های او را شنید، به غلام خود گفت: «یک سکه سیاه بیاور و به این بیچاره بده.» مرد فقیر باتعجب گفت:«چرا در تقسیم سهم، برابری را رعایت نمی کنی؟ فقط یک سکه سیاه؟» مرد خسیس گفت:«آرام باش و فریاد نزن که اگر برادران دیگر خبردار شوند، همین یک سکه سیاه هم به تو نمی رسد!» شجاع ترین مردم از بخیلی پرسیدند: «به نظر تو شجاع ترین مردم چه کسی است؟» بخیل پاسخ داد:«کسی که برایش خبر بیاورند جمعی در خانه اش مهمانند و مشغول خوردن و نوشیدن و او همچنان زنده بماند!»

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 14