مجله کودک 01 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 22

جدول دوست قلوی 1 افقی 1. در مثلث قائم الزاویه ، ضلع روبروی زاویه قائمه را می گویند. 2. انسان با آن راه می رود. 3. کافی بودن. 4. اشاره به دور. 5. واحد توان الکتریکی عمودی 1. همان شغل است. 2. از وسایل ارتباط جمعی 3. نهان نیست. 4. از بت های دوران جاهلیت. قلوی 2 افقی 1. از جنگهای صدر اسلام. 2. ترش و شیرین. 3. جَد. 4. واحد پول قدیمی در ایران. عمودی 2. از نامهای پسرانه به معنای ستوده و پسندیده. 3. واحد پول خارجی. جدول قلوی 1 قلوی 2

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 22