مجله کودک 01 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 23

دوقلوها قلوی 4 قلوی 3 رمز جدول یک جمله چهارکلمه ای است. هر کلمه در خانه های رنگی یک قلو از جدول قرار دارد. جدول ها را به ترتیب حل کن و جمله رمز را پیدا کن. قلوی 4 افقی 1. خزنده گزنده. 2. شهر مذهبی. 3. شادابی. 4. همان ضمیر «او» است. 5. قشنگ و زیبا. عمودی 1. "عرض" نیست. 2. هوای بارانی را گویند. 3. همدم سماور و کتری. 4. طرف و جانب. قلوی 3 افقی 1. درگیری میان دو کشور. 2. پشت و آن سوی هر چیز. 3. خانه. 4. شهر باقلوا و قطاب. عمودی 2. فاصله بین ستارگان را با این سال می سنجند. 3. خوک وحشی.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 23