مجله کودک 27 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 3

د مثل دوست شعر دوست بازی دوست... قصۀ دوست (کوتاه)...................................................... آینه دوست......................................................... لبخند دوست............................................................. دیدار دوست...................................................... دانش دوست............................................................. داستان دوست.................................................... گزارش دوست.......................................................... فرهنگ دوست............................................. داستان مصور............................................................. ورزش دوست............................................................ قصۀ دوست (ترجمه).................................................... هنر دوست................................................................. جهان دوست.............................................................. جدول دوست............................................................. شماره بعدی مجله دوست پنجشنبه 22 فروردین1381 منتشر خواهد شد. مدیر مسوؤل: مهدی ارگانی سردبیر: افشین اعلاء مشاور: پدرام پاک آیین مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی: نادیا اعلاء مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا دبیر گروه فرهنگی و ادبی: مرجان کشاورزی آزاد دبیر گروه علمی و سرگرمی: سیامک سرمدی دبیر گروه اجتماعی: پناه فرهادبهمن حروفچین: نیرالسادات والاتبار دوست کودکان هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام «ره» لیتو گرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، پایین­تر از هویزه، کوچه شهید متحیری، پلاک 98، طبقه سوم، واحد9-تلفن 8765920 نشانی پخش: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، شماره١٤٣٠ مؤسسه عروج، تلفن:٦٤٠٤٨٧٣، نمابر٦٤٠٠٩15

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 3