مجله کودک 27 صفحه 55
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 55

§ یک عکس دیگر.این بار بچه­ها در سمت راست قرار گرفتند. کافی است دو عکس را پس از ظاهرشدن از وسط ببریم، قسمتهای اضافی را دور بریزیم و با ظرافت آنها را کنار هم بچسبانیم. § باز هم یک کار ساده! البته شاید این کار ساده­تر از تصویرهای گذشته باشد.این بار حتی نیمه چپ یا راست عدسی راهم نپوشانده­ایم،بلکه فقط بامحکم کردن سه پایه عکس انداخته­ایم. بله،این هم دوقلوهای به هم نچسبیده!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 55