مجله کودک 98 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 98 صفحه 32

یاد دوست : احترام مسجد را نگه داریم امام درباره خاطراتی که از تبعید در ترکیه داشتند، تعریف میکردند: «در نزدیکی خانه ما مسجدی بود که روزهای جمعه به آنجا میرفتیم. دست کم پنجهزار نفر در این مسجد حاضر میشدند. اما به اندازه پنج کلمه صدای بلند، کسی از این پنج هزار نفر نمیشنید. این موضوع، زیاد مرا به حیرت انداخته بود و این که چرا ما گاهی وقتها احترام مسجد را حفظ نمیکنیم؟ فکر میکردم که اگر یک خارجی بیاید اینجا این مسجد را ببیند و بعد هم بیاید بعضی از مسجدهای ما را ببیند، چه میگوید. در آنجا اگر یک وقت کسی درست در صف نماز نایستاده بود، رفیقش با اشاره انگشت به او حالی میکرد که عقب بیاید و انگشتانش را مقابل انگشتان دیگران قرار بدهد تا صف را مستقیم کنند. طوری که اگر نگاه میکردی، تمام سرانگشتان آنها مقابل هم بود. دیگر به زبان نمیگفت که عقب بایستد تا با صف مقابل شود ... این چیزها را که میدیدم، متاثر میشدم.» به نقل از مرحوم حجهالاسلام سیدعباس مهری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 98صفحه 32