مجله کودک 409 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 409 صفحه 17

چهارشنبه چهارم آذر - هفتم ذی الحجه - شهادت امام محمد باقر (ع) در فراق پنجمین امامت قتل ومسمومیت امامان بزرگوار شیعه واقعیتی است که در طول تاریخ تشیع دیده می شود وخود امامان معصوم (ع) هم درگفته ها واظهار نظرهای خود بارها از آن سخن گفته اند. به این ترتیب است که امام باقر (ع) و پس از او امام صادق (ع) و دیگرائمه (ع) همگی درصف و خطی قرار می گیرند که درفرجامشان شهادت است و این مسئله را خود نیز نقل کرده اند که : هیچ یک از ما امامان نیست، جز آنکه مسموم و یا مقتول است. امام باقر (ع) هم از دنیا رفت و این واقعه در هفتم ذی الحجه سال 114 اتفاق افتاد . از او تشییع آبرومندانه ای به عمل آمد و امام صادق (ع) بر جنازه پدر نماز گزارد و او را در بقیع و درجوار پدر بزرگوارش دفن کردند. نوار باریکی از ابر وغبار دیده می شود واین سیاره 21 ماه بر اطراف خود دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 409صفحه 17