دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
بخش دوم: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

بخش دوم: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش دوم

‏ ‏

مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 199


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 200

افزون بر شناختهای درجۀ اوّل نسبت به اصل رخداد و تعالیم عاشورا، مباحث معرفتشناختی ناظر به شناختها و دیدگاهها دربارۀ عاشورا، نیز وجود دارند که در این بخش، با اندکی تفصیل به آنها پرداخته شده است. مباحث معرفتشناختی در این بخش در دو فصل شکل پذیرفتهاند:

1- مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

2- تاریخنگاری عاشورا


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 201

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 202