دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
بخش اول: نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

بخش اول: نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی

‏بخش اول ‏

‏نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی‏


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 2

حادثۀ عاشورا، یکی از ژرف‌ترین و نیرومند‌ترین عناصر در فرهنگ دینی ماست که به گونه‌ای گسست‌ناپذیر با عاطفه و احساس فرد فرد ما پیوند خورده است و چون خون در رگ حیات فرهنگ ما جاری است.

با وجود این پیوند عاطفی عمیق و ناگسستنی با عاشورا، کمتر به این رویداد از منظر عقلانی روشمند نگریسته شده است و شناختهای ما از این حماسۀ خونین، گاه از حد شعارها و مطالب رایج و متعارف فراتر نرفته است.

در این بخش با طرح پرسشهایی، کوشش شده است که از دیدگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا نگریسته شده و ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد. «زمینه‌ها و بستر وقوع نهضت عاشورا»، «فلسفه و اهداف نهضت عاشورا»، «مراحل و سیر وقوع حوادث نهضت عاشورا» و «درسها و دستاوردهای عاشورا»، ابعاد و زمینه‌های اصلی مورد توجه این رویکرد تحلیلی به نهضت عاشورا می‌باشد.

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 3