دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
دیدگاهها ـ دفتر اول (مجموعه مصاحبه ها به مناسبت کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

دیدگاهها ـ دفتر اول (مجموعه مصاحبه ها به مناسبت کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا)

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه i

 


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه ii

 

 

دیدگاهها 

(مجموعۀ مصاحبهها)

(دفتر اوِل)

 

 

به مناسبت

کنگره بین‌المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا

 

 

 

 

تهران

11 و 12 خرداد 1374

2 و 3 محرم 1416

 

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه iii