مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

عنوان ونام پدیدآور :  گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دل‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍اطرات‌ ی‍اران‌ در وص‍ف‌ ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌،    حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1374.مشخصات ظاهری:  ۵۵۴ ص.شابک: ISBN:  978 - 964 - 335 - 105 - 2 ‎‬وضعیت‌فهرستنویسی:   فیپاموضوع:  خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳24 ـ ۱۳73. ـ ـ دوستان و آشنایان ـ ـ خاطرات.شناسه افزوده:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. رده بندی کنگره  :     9  گ  8  خ / ۱۶۷۰‬   خ  7455  گ        DSR   رده بندی دیویی :     ۰۸۴۲۰۹۲ /  955شماره‌کتابشناسی‌ملی:     ‌۱۱۳۷۲ ـ 76 م                                                                

   

     کد/ م 145

 

Transparent- 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دل‌

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ  پنجم:  1392 / 2000 نسخه

قیمت:   20000 تومان 

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 4