بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
بازار نباید اجحاف بکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بازار نباید اجحاف بکند

اقتصاد

بازار نباید اجحاف بکند

‏بازار نباید اجحاف بکند‏

‏الآن بازار، که در دست بازاریهاى به ظاهر متدین است، به اسم اینکه حالا دیگر کسى نیست که به ما فشار بیاورد و بگوید نرخ کذا، نباید اجحاف بکنند. با حاکم وقت است که جلوگیرى کند؛ و ما ممکن است اجازه بدهیم جلوگیرى کنند از یک اجحافاتى که مى شود در بازار.‏‏ 564‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 604