بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم

‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم ‏

‏ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفى دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى مان بسته اند، و اگر ما در محیطى دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاریهاى مشقت بارى که داریم، با جهان، برخوردى مکتبى مى نماییم.‏‏ 439‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 529