بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم

‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم ‏

‏ما بشر دوست هستیم و پیغمبر ما- پیغمبر عظیم الشأن ما- بشر دوست بود و براى بشر زحمتها [کشید] و تحمل مَشاق کرد؛ و ما هم پیروى از آن دستور مى کنیم. و با همه اقشار بشر، با تمام مستضعفین عالم، روابط حسنه داریم، به شرط اینکه روابط متقابل و احترام متقابل باشد.‏‏ 420‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 521