بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای مذهبی
‏‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى ‏

‏اقلیتهاى مذهبى ‏

‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى ‏

‏[در جمهورى اسلامى حقوق اقلیتهاى مذهبى، نژادى و سیاسى چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟]‏

‏اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 407


‏ ‏

‏بهترین وجه از آنان نگهدارى مى کنیم. در جمهورى اسلامى کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.‏‏ 289‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 408